Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Ostrówek w dniu 8 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 25.08.08.2022 w urzędzie gminy w Ostrówku odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 21 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Ostrówek.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Produkt lokalny „Napitek Jałowcowy”

·         Koła Gospodyń Wiejskich

·         Czyste środowisko

·         Duże skupiska leśne

·         Rzeki Wieprz i Tyśmienica

·         Natura 2000

·         Zasoby bursztynu

·         Zasoby piasku i torfu

·         Chroniona fauna i flora

·         Ekologiczna produkcja rolna

·         Zespół” OOSTROWIANKI”

·         Wykształceni mieszkańcy

·         Twórcy ludowi (haft krzyżykowy , wyroby, ze słomy)

·         Szlaki turystyczne

·         Świetlice wiejskie

·         Oczyszczalnie ścieków

·         Baza sportowa- ORLIK

·         Niedostateczna infrastruktura drogowa

·         Zła infrastruktura kanalizacyjna

·         Brak oczyszczalni przydomowych

·         Duża odległość od aglomeracji miejskiej

·         Starzejące się społeczeństwo

·         Mało działalności gospodarczych

·         Emigracja i migracja ludności

·         Słabe gleby

·         Bezrobocie

·         Niedostateczna oferta kulturalna

·         Słaba aktywność społeczna mieszkańców

·         Słaba aktywizacja społeczeństwa – brak lokalnych liderów

·         Brak środków na działalność kulturalną i społeczna

·         Brak domu kultury

·         Brak szkół ponadgimnazjalnych

·         Brak bazy gastronomicznej i noclegowej

·         Brak oferty turystycznej

·         Brak pomysłów na ciekaw działalności gospodarcze

·         Brak produktów lokalnych

·         Połączenia mostowe w złym stanie

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej

·         Rozwój OZE

·         Rozwój rolnictwa ekologicznego

·         Rozwój produktów lokalnych

·         Wykorzystanie turystyczne rzeki Wieprz i Tyśmienica

·         Stworzenie lokalnego produktu

·         Stworzenie wiosek tematycznych

·         Izba regionalna

·         Stworzenie domu kultury

·         Wykorzystanie istniejącej infrastruktury gminnej

·         Emigracja

·         Starzejące się społeczeństwo

·         Trudności w pozyskiwaniu środków własnych

·         Wyludnianie się gminy

·         Brak kontynuacji działań kulturalnych i ludowych

·         Brak zaangażowania (stałego) w  działania lokalne

 

Kluczowe problemy gminy Ostrówek zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Alkoholizm, narkomania
 • Brak inwestorów
 • Złe drogi
 • Zobojętnienie społeczeństwa
 • Brak stałej pracy
 • Niepewność o przyszłość dzieci
 • Brak miejsc spotkań dla dzieci
 • Brak mobilizacji
 • Brak kanalizacji w części gminy
 • Mało utwardzonych dróg
 • Deficyty wychowawczo opiekuńcze
 • Niebezpieczne brzegi rzeki
 • Brak środków na rozwój gminy
 • Brak zabezpieczeń w kopalniach piachu
 • Zbyt mało chodników
 • Brak oświetlenia w okolicy cmentarza w Leszkowicach
 • Brak zaangażowania młodzieży w zajęcia pozaszkolne
 • Problem nadmiaru telefonów w szkole
 • Problem finansowy dla ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ogólne zanikanie kultury
 • Brak zakładów pracy na terenie gminy
 • Duże szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę szczególnie bobry i dziki
 • Brak ścieżek rowerowych

 


 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Budowa i rozbudowa placów zabaw oraz miejsc integracji dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Rozwijanie działalności gospodarczej
 • Szkolenia dla KGW
 • Tworzenie klubów seniora
 • Promowanie produktów lokalnych
 • Promocja lokalnych firm
 • Tworzenie zagród edukacyjnych
 • Rozwój agroturystyki
 • Stworzenie domu opieki na seniorami
 • Poprawa integracji społecznej i kulturalnej
 • Sprzedaż bezpośrednia płodów rolnych
 • Cyfryzacji wsi – strony internetowe miejscowości
 • Budowa ścieżek rowerowych i tras edukacyjnych
 • Urządzanie zielonej przestrzeni publicznej
 • Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Tworzenie miejsc rekreacji przy rzece Wieprz