Rozpoczęcie z dniem 10 października 2018 roku naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 10 października 2018 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej:

 

INFORMACJA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonych dwóch naborów: w okresie 07.11.2016-06.12.2016 i 02.07.2018-18.07.2018 na działanie : wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z  tzw.  grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD (przedsięwzięcie 1.5.1. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju), wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski zrezygnowali z realizacji przedmiotowej operacji.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy są podmioty, które byłyby zainteresowane złożeniem wniosku i realizacją w/w operacji.

Na informację oczekujemy do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00 na adres poczty elektronicznej LGD: info@lgdlubartow.org.pl

W przypadku braku zainteresowanych, Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podejmie działania konsultacyjne na terenie LSR celem dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje pod telefonem: 81/8545853 lub e-mailowo: info@lgdlubartow.org.pl

 

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B (pok. 27-28)

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www: lgdlubartow.org.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 2 lipca 2018 do 18 lipca 2018 roku trwały nabory wniosków na działania:

 1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Limit dostępnych środków:  118,85 zł;
 2. wzmocnienia kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z    grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.).Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł.

W przypadku przedsięwzięcia 1.2.1. wpłynęło łącznie 10 wniosków na wnioskowaną kwotę pomocy 775 363,00 zł

Na przedsięwzięcie 1.5.1. wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł.

 

Pliki do pobrania:

ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 2 lipca 2018 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej:

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W okresie od 20 listopada 2017 do 8 grudnia 2017 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia:

 1. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Limit dostępnych środków: 1 368 000,00 zł;
 2. rozwijanie działalności  gospodarczej  (przedsięwzięcie 1.1.2.). Limit dostępnych środków:  1 262 024, 00  zł;
 3. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.).Limit dostępnych środków: 1 592 200, 86 zł;
 4. zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Limit dostępnych środków: 222 454, 00  zł.

Łącznie dostępny limit środków to 4 444 678,86 zł.

W naborze na w/w przedsięwzięcia wpłynęło 74 wnioski. Wnioskowana kwota pomocy ze złożonych wniosków to 5 750 158,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków>

Rozpoczęcie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 20 listopada 2017 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej:

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 6 grudnia 2016 roku upłynął termin składania wniosków w naborze ogłoszonym przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. W trwającym 30 dni naborze wnioskodawcy złożyli łącznie  43 wnioski.

Złożone wnioski opiewają na łączna kwota wsparcia wnioskowaną przez podmioty ubiegające się o wsparcie w wysokości 4 084 012,20 zł .

Pula dostępnych w naborze środków to 3 655 000,00 zł.

 

Lista złożonych wniosków >>>>

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW W RAMACH NABORU WNIOSKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Szanowni Państwo !

Informujemy, że w ramach przygotowywania przez Państwa wniosków i biznes planów do naboru wniosków, który rozpocznie nasza Lokalna Grupa Działania w dniu 7 listopada 2016 roku, jest bardzo ważne aby Państwo zapoznali się w trakcie przygotowywania w/w dokumentów z Umową o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Druk umowy jest zamieszczony w zakładce do pobrania / druki.

Szczególnie zachęcamy do dokładnego przestudiowania § 5 Umowy dotyczącego zobowiązań, jakie nałoży na Państwa ta umowa, gdzie macie Państwo zapisy typu tego z pkt.4: „ …osiągnięcia  co  najmniej  30%  zakładanego  w  biznesplanie,  ilościowego  lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej”.

$5 Umowy zawiera również 21 innych zobowiązań, znajomość których, w momencie przygotowywania wniosku i biznes planu, pozwoli na lepsze ich przygotowanie przez Państwa i uniknięcie problemów w momencie realizacji waszych projektów.

Zachęcamy do lektury.

Nabory projektów

OGŁOSZENIE NR 1/2016 O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informuje o naborze wniosków w 2016 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następującą operację:

 

 1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1: WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 800 000, 00 zł
  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 1 2016 >>>>
  .
 2. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2: ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 555 000, 00 zł

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2 2016 >>>>
  .
 3. BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 400 000, 00 zł
  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 3 2016 >>>>
  .
 4. TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI W ROZUMIENIU ART.3 PKT.2 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 28 STYCZNIA 2002 R. W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.2: TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 500 000, 00

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 4 2016 >>>>
  .
 5. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000, 00 zł

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 5 2016 >>>>
  .
 6. WSPARCIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ KAMPANII AKTYWIZUJĄCYCH I INTEGRUJĄCYCH LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ W TYM GRUPY DEFAWORYZOWANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.5.1: WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ KAMPANII AKTYWIZUJĄCYCH I INTEGRUJĄCYCH LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ, W TYM GRUPY DEFAWORYZOWANE
  Limit dostępnych środków w naborze wynosi 50 000, 00 zł

  Pełny plik ogłoszenia: Ogłoszenie nr 6 2016 >>>>