INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIAZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW

Informuję, że w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 15.30 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Sernikach, Serniki 1A (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru 3 / 2023 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 09.10.2023 – 23.10.2023, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 09.10.2023 – 23.10.2023.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie listy wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody
.”

 

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                Przewodniczący Rady LGD

                                                                                         „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 9 października 2023 do 23 października 2023 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 180 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 185 428,51 zł.

 

Lista złożonych wniosków>>>

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 31 marca 2023 do 13 kwietnia 2023 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

 1. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)
 2. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze wpłynęło:

 1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 5 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania – 455 182,00 PLN
 2. podejmowanie działalności gospodarczej 9 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania – 777 665,88 PLN

Listy złożonych wniosków:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 18 sierpnia 2022 do 1 września 2022 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynęło łącznie 13 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 308 753,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 1 878 804,52 zł.

 

Listy złożonych wniosków >>>

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 17 stycznia 2022 do 10 lutego 2022 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W naborze wpłynęło łącznie 30 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 214 500,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił -1 346 351,48 zł.

 

Listy złożonych wniosków>>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Informuje o naborze wniosków w 2022 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następującą operację:

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1:

WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pełna informacja ogłoszenia o naborze wniosków ( plik .pdf ) >>>

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 11 października 2021 do 25 października 2021 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 507 213,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 507 289,32zł.

 

Listy złożonych wniosków >>>