LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 18 sierpnia 2022 do 1 września 2022 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynęło łącznie 13 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 308 753,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 1 878 804,52 zł.

 

Listy złożonych wniosków >>>

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 17 stycznia 2022 do 10 lutego 2022 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działanie: podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W naborze wpłynęło łącznie 30 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 214 500,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił -1 346 351,48 zł.

 

Listy złożonych wniosków>>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Informuje o naborze wniosków w 2022 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następującą operację:

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1:

WSPARCIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pełna informacja ogłoszenia o naborze wniosków ( plik .pdf ) >>>

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 11 października 2021 do 25 października 2021 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 507 213,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 507 289,32zł.

 

Listy złożonych wniosków >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Informuje o naborze wniosków w 2021 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następującą operację:

 

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1:

TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 126 822,33 EUR (507 289,32  PLN)

 

 1. Organizator naboru wniosków: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

 1. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia:

od 11 października 2021 r. do 25 października 2021 r.

 

 1. Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

 1. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

 1. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

 1. Tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia: wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt.3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 października 2021 r. o godz. 15.15. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do biura LGD najpóźniej do godz. 15.15 w dniu 25 października 2021 r.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 2. a) zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016-2022,
 3. b) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,
 4. c) zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji:
 2. a) Priorytetowe grupy docelowe – kryterium preferuje operacje skierowane do osób opisanych w diagnozie LSR jako grupy defaworyzowane, tj.:

– seniorzy – osoby powyżej 50 roku  życia

– osoby długotrwale bezrobotne

– dzieci i młodzież do 35 roku życia

– kobiety wiejskie;

 1. b) Miejsce realizacji operacji – kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 3 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku;
 2. c) Innowacyjność operacji – Kryterium preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja definiowana jest jako:
 • wprowadzenie usługi lub produktu (w tym turystycznego) i/lub
 • zrealizowanie inwestycji i/lub
 • wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub
 • nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub
 • wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub
 • wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub
 • rozwój nowych rynków zbytu

– dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR;

 1. d) Wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat – kryterium preferuje operacje, w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, np. w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 2. e) Wpływ na aktywizację lokalnej społeczności – kryterium preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do aktywizacji społecznej mieszkańców;
 3. f) Wpływ operacji na promocję obszaru LSR i LGD – kryterium preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD;
 4. g) Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami lokalnej społeczności LGD – kryterium preferuje operacje komplementarne z inicjatywami planowanymi/realizowanymi przez społeczność lokalną;
 5. h) Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji – kryterium premiuje wnioskodawców, którzy złożyli wszystkie wymagane i prawidłowo wypełnione dokumenty określone przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 6. i) Doradztwo Biura LGD – kryterium preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa Biura LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy;

 

 1. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 14 punktów.

 

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

 

Cel ogólny
Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności   społeczno-gospodarczej obszaru LSR
Cel szczegółowy
1.2: Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR
Przedsięwzięcie
1.2.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jednostka miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej sztuka 39 34 5 0

 

 1. Wysokość wsparcia wynosi średnio 25 364,46 EUR (101 451,86 PLN) na jedną operację.

 

 1. Maksymalna intensywność wsparcia na jedną operację:
 2. a) jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% wydatków kwalifikowalnych operacji;
 3. b) podmioty wykonujące działalność gospodarczą do 70% wydatków kwalifikowalnych operacji;
 4. c) organizacje pozarządowe do 100% wydatków kwalifikowalnych operacji;
 5. d) pozostałe podmioty do 70% wydatków kwalifikowalnych operacji.

 

 1. Miejsce udostępniania LSR i formularzy:

1)       Lokalna Strategia Rozwoju, procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD pod adresem www.lgdlubartow.org.pl w zakładce: do pobrania/dokumenty LGD;

2)       formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, biznes plan wraz z instrukcją, formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD pod adresem www.lgdlubartow.org.pl w zakładce: do pobrania/druki.

3)       wykaz (lista) obowiązującej w trakcie naboru w LGD procedury i kryteriów wyboru operacji i ich opis oraz wzory obowiązujących formularzy konkursowych:

 1. a) LSR 2016-2022 na dzień 18.06.2021,
 2. b) Harmonogram naboru wniosków z dnia 12.08.2021,
 3. c) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
 4. d) Regulamin organu decyzyjnego Rady LGD wraz z załącznikami:

zał. nr 1 – deklaracja bezstronności

zał. nr 2 – lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych

zał. nr 3 – wzór pismo do beneficjenta

zał. nr 4 – karta zmiany lokalnych kryteriów wyboru

zał. nr 5 – rejestr interesów członków rady

 

Formularze dotyczące operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

 1. e) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z (.pdf)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących 4z (.pdf)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z (.xlsx)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących 4z (.xlsx)
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z (.pdf)

 1. f) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z (.docx)
Biznesplan 4z (.pdf)
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z (.pdf)
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z (.docx)
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – tabele finansowe 4z (.xlsx)
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z (.pdf)

 1. g) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z (.pdf)
Oświadczenie 4z (.xls)
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z (.pdf)

h)Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy 8z (.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji 8z (.pdf)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych 8z (.pdf)
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 8z (.pdf)
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 8z (.pdf)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji 8z (.pdf)
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 8z (.pdf)
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej 8z (.pdf)
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa 8z (.pdf)
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa 8z (.pdf)
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 8z (.pdf)

i)Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf)
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf)
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)

 1. j) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z (.pdf)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
Wniosek o płatność 4z (.xslx)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania ((.xslx)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf)
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xslx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.xslx)

 1. k) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)

 1. l) RODO – formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych

RODO-klauzule-19.2

RODO-klauzule-do-Listy-obecności-19.2

RODO-klauzule-do-Karty-wkładu-rzeczowego-19.2

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 7 grudnia 2020 do 30 grudnia 2020 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

 1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)
 2. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W pierwszym naborze „Budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 487 076,00. Dostępny budżet działania wynosił – 487 077,68 zł.

W drugim naborze „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło łącznie 32 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 560 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 885 339,84 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

Nabory wniosków w dniach 31.10.2019 – 14.11.2019

W dnach 31.10.2019 – 14.11.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabory wniosków na działania:

– podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Wpłynęło 23 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 725 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 1 029 000,00  zł;

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 200,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 129 490,26 zł,

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie:  61 773,11 zł.

 

Listy wniosków: