INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZWIĄZANEGO Z OCENĄ I WYBOREM WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W NABORACH NR 5/2019, 6/2019 I NR 7/2019.

Informuję, że w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się
siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naborów V, VI i VII prowadzonych przez LGD w okresie 31.10.2019 – 14.11.2019, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów V, VI i VII prowadzonych przez LGD w okresie 31.10.2019 – 14.11.2019 roku,
 6. Dokonanie oceny zgodności złożonych operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownych uchwał,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 11. Zamknięcie obrad.

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

Nabory wniosków w dniach 31.10.2019 – 14.11.2019

W dnach 31.10.2019 – 14.11.2019 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabory wniosków na działania:

– podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Wpłynęło 23 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 725 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 1 029 000,00  zł;

– budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 200,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie: 129 490,26 zł,

– zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 64 000,00 zł. Limit dostępnych środków na działanie:  61 773,11 zł.

 

Listy wniosków:

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania tras nordic walking oraz oznakowania trasy rowerowej

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania tras nordic walking oraz oznakowania trasy rowerowej na terenie

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .

Termin składania ofert upływa 28.11.2019. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020..

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2: ROZWÓJ I REWITALIZACJA LOKALNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH O LOKALNEJ TRADYCJI, KULTURZE I HISTORII >>>

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1: TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ >>>