Spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

W dniu 17.11.2022r. w Sernikach Kolonii 51G odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne będące kontynuacją spotkań, które odbyły się z w gminach obszaru LGD z przedstawicielami społeczności lokalnych w lipcu i sierpniu 2022 a związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin oraz członkowie grupy roboczej.

Na spotkaniu poruszono następujące zagadnienia:

 1. Omówienie przygotowanych materiałów informacyjnych.
 • Objaśnienie wskaźników stosowanych do ustalenia i monitorowania realizacji celów
 • Warunki dostępu – przedstawienie możliwości realizowania LSR przez Lokalną Grupę Działania
 • Przedstawienie wymagań , które powinna spełniać Lokalna Strategia Rozwoju
 • Kluczowe kryteria wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju
 1. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych latem tego roku oraz konsultacji internetowych zaproponowanych celów, problemów i potrzeb społeczności lokalnych z terenu LGD.
 2. Prezentacja i objaśnienie przygotowanych ankiet, na podstawie których zostaną wybrane obszary tematyczne LSR.
 3. Wypełnianie ankiet przez przedstawicieli gmin.
 4. Dyskusja na temat wyników ankiet.
 • Przedstawienie propozycji obszarów interwencji
 • W oparciu o wyniki dotychczasowych konsultacji społecznych oraz przeprowadzonej ankiety zdecydowano o wyborze czterech obszarów tematycznych, które zostaną poddane dalszym konsultacjom w formie ankiet internetowych:
  • 1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki w szczególności: podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej
   2. rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych
   3. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 – 2
   4. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej
 1. Zaakceptowanie przez osoby zgromadzone proponowanych obszarów działania.
 2. Zakończenie spotkania

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 2/2022

W dniu 21 października 2022 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 18.08.2022 – 01.09.2022 roku.

Rada oceniała wnioski z naboru na działanie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

 

Uchwały:

 

Protokół:

 

Rejestry interesów:

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje, że zakończył proces konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników oraz zmian w planie działania i budżecie.

Celem wprowadzonych zmian było dokonanie przesunięć w budżecie projektów współpracy oraz zmiany w budżecie i zakresu przedsięwzięć związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją. Zmiany te są spowodowane zmianami cen na rynku wykonawców oraz bieżącymi potrzebami w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju, znajduje się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 2/2022

Informuję, że w dniu 21 października 2022 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie Urzędu Gminy w Sernikach, Serniki 1A

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 18.08.2022 – 01.09.2022, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 18.08.2022 – 01.09.2022.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

 

                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady LGD

                                                                                                                                                     „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji następujących zmian:

 1. W Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników oraz zmian w planie działania i budżecie.

Celem przygotowanych zmian są przesunięcia w budżecie projektów współpracy oraz zmiany w budżecie i zakresu przedsięwzięć związanych z nabywaniem umiejętności i aktywizacją. Zmiany te są spowodowane zmianami cen na rynku wykonawców oraz bieżącymi potrzebami w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uwagi można zgłaszać do dnia 18 października 2022 roku.

Propozycje zmian zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, proponowane przez zarząd  znajdują się w załączonym pliku.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie kalandarza promocyjnego trójdzielnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania kalendarza promocyjnego trójdzielnego  dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 05.10.2022 r. o godz. 12.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (realizacja planu komunikacji) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie biuletynu informacyjno – promocyjnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania  biuletynu informacyjno – promocyjnego dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 05.10.2022 r. o godz. 9.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM

W dniu 24 września 2022 roku na dziedzińcu pałacu Sanguszków przed Starostwem Powiatowym w Lubartowie odbył się festyn produktu lokalnego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu lubartowskiego.

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” była jednym z partnerów przedsięwzięcia. Z terenu LGD w imprezie udział wzięło 16 Kół Gospodyń Wiejskich i wystawców, którzy zaprezentowali swoje wyroby.

Niektóre Koła Gospodyń Wiejskich z naszego terenu brały udział w konkursie kulinarnym.

Udział Kół Gospodyń Wiejskich i wystawców z terenu Lokalnej Grupy Działania był współfinansowany przez LGD w ramach zadania związanego z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.2: Organizacja targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz tworzenie portali internetowych i wydawanie publikacji związanych z promocją i zbytem produktów lokalnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Prezes Lokalnej Grupy Działania

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński