Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1,2,3 i 4/2017 W OKRESIE OD 20.11.2017 DO 08.12.2017 ROKU

Informuję, że w dniach 18 i 19.01.2018 roku od godziny 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  biurze LGD w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 36 B.

Porządek obrad w dniach 18 i 19.12.2018 obejmuje:   

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Zapoznanie Rady z listami złożonych w naborach operacji,
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 5. Zapoznanie Rady z kartami wstępnej weryfikacji operacji złożonych w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy,
 6. Zatwierdzenie przez Radę Kart weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  dotyczących wniosków złożonych  w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w formie głosowania i podjęcia uchwały,
 7. Weryfikację wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem   i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz głosowanie nad przyjęciem listy wniosków złożonych zgodnie z terminem ich złożenia i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 8. Podjęcie przez Radę uchwał w sprawie operacji nie podlegających ocenie z ich uzasadnieniem,
 9. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1, 2, 3 i 4/2017 prowadzonych przez LGD,
 10. Ocena operacji spośród projektów, które zostały złożone w miejscu i terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków oraz wniosków podlegających ocenie,
 11. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 13. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 14. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 15. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W okresie od 20 listopada 2017 do 8 grudnia 2017 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia:

 1. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Limit dostępnych środków: 1 368 000,00 zł;
 2. rozwijanie działalności  gospodarczej  (przedsięwzięcie 1.1.2.). Limit dostępnych środków:  1 262 024, 00  zł;
 3. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.).Limit dostępnych środków: 1 592 200, 86 zł;
 4. zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Limit dostępnych środków: 222 454, 00  zł.

Łącznie dostępny limit środków to 4 444 678,86 zł.

W naborze na w/w przedsięwzięcia wpłynęło 74 wnioski. Wnioskowana kwota pomocy ze złożonych wniosków to 5 750 158,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków>

Informacja o dniu wolnym

Uprzejmie informujemy, że biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy w zamian za święto 11 Listopada przypadające w sobotę.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkoleń dla Rady, i pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Rady, i pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju  dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 13.11.2017 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Celem spotkania było dokonanie zmian w procedurze wyboru i oceny operacji oraz operacji własnych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian w Regulaminie Rady LGD. Zmiany te zostały wymuszone zmianami rozporządzeń i procedur dokonanych przez Ministerstwo Rolnictwa.

 

Na spotkaniu przyjęto uchwały, które umożliwią w najbliższym czasie ogłoszenie przez LGD kolejnych naborów wniosków.

W spotkaniu udział wzięło 10 osób.

 

Materiały z walnego zebrania członków:

Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017

Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017. Szanowni Państwo informujemy, że w związku ze zmianami legislacyjnymi ustaw, rozporządzeń i procedur wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 uległy również od czasu naszych spotkań informacyjnych niektóre dokumenty na podstawie których będzie się odbywała procedura wyboru wniosków do dofinansowania. Nową Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady LGD znajdziecie Państwo poniżej lub w zakładce do pobrania/ druki LGD.

Rozpoczęcie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 20 listopada 2017 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej: