INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1/2020 I 2/2020

Informuję, że w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 07.12.2020 – 30.12.2020, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 07.12.2020 – 30.12.2020.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

 

                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady LGD

                                                                                                                                                     „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 7 grudnia 2020 do 30 grudnia 2020 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

 1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)
 2. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W pierwszym naborze „Budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 490 526,00. Dostępny budżet działania wynosił – 487 077,68 zł.

W drugim naborze „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło łącznie 32 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 560 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 885 339,84 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

PROGRAM SZKOLEŃ DLA RADY I BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”: „ZASADY EWALUACJI I MONITORINGU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU” DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LAKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Przewodniczący Rady LGD oraz dyrektor biura LGD informują Radę oraz pracowników biura LGD, że zgodnie z planem szkoleń wyżej wymienionych organów zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2020 zostało zaplanowane szkolenia z zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin: 27 listopada 2020 roku w Lubartowie, ul Lubelska 36B, sala konferencyjna.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD tel: 81/854 58 53

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 10.00 – Podstawa prawna monitorowania i ewaluacji LSR i LGD,

10.00 – 10.30 – Obowiązki LGD wynikające z umowy w/s wdrażania LSR,

10.30 – 11.30 – Proces monitoringu LSR,

11.30 – 12.30 – Proces ewaluacji (ewaluacja wewnętrzna, ewaluacja zewnętrzna),

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa,

12.45 – 14.00 – Proces ewaluacji c.d.

14.00 – 15.30 –Przykładowe techniki badawcze, pytania badawcze,

15.30 – 16.30 – Raport końcowy z ewaluacji,

16.30 – 17.00 – Pytania i odpowiedzi, Zakończenie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń.

 

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Przewodniczący Rady LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Biuro LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje potencjalnych wnioskodawców działań:

 1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej.
 2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

o planowanych w dniach 07.12.2020 – 30.12.2020 naborach wniosków.

Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczone na stronie LGD najpóźniej 17 listopada.

Inne dokumenty (w tym wnioski, biznes plany i instrukcje) znajdują się w zakładce do pobrania > druki.

Informujemy, że wnioskodawcy mogą korzystać z wcześniejszych, przed naborem, jak i w trakcie naboru, konsultacji.

Ze względu na problemy kadrowe biura i obostrzenia związane z pandemią,  konsultacje będą możliwe jedynie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.

 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla Rady i pracowników biura

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Rady i pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju  dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 13.11.2020 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

 

Pliki do pobrania: