NOWA TRASA ROWEROWA I TRASY NORDIC WALKING

W ramach kolejnego projektu pod nazwą: „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”  wykonało oznakowania wraz z tablicami informacyjnymi szlaków nordic walking (około 29 kilometrów) na terenie gmin: Abramów, Jeziorzany i Michów. Po jednej pętli na terenie każdej z gmin. Wykonano również oznakowania szlaku rowerowego ( około 47 kilometrów) przebiegającego przez teren gmin: Abramów, Jeziorzany, Michów i częściowo gmin Kock i Firlej,  która będzie miała połączenie z istniejącą już trasą rowerową Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej na terenie gmin partnerskich LGD od 2012 roku.

Dokładny przebieg wszystkich tras można prześledzić na zamieszczonej na stronie internetowej LGD mapie pod adresem: http://lgd.lgdlubartow.org.pl/mapa/ .

 

Podpisana umowa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2024-2029

Informuję mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, że w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w imieniu Stowarzyszenia podpisałem umowę na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2024-2029. Na wdrażanie strategii przyznano nam środki w wysokości 1 750 000 EUR. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie strategii składamy serdeczne podziękowania. Prezes LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

 

P_20231220_115203

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 3/2023

W dniu 15 listopada 2023 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 09.10.2023 – 23.10.2023 roku.

Rada oceniała wniosek z naboru na działanie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosku do finansowania.

 

Uchwały:

Protokół:

Rejestry interesów:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIAZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW

Informuję, że w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 15.30 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Sernikach, Serniki 1A (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru 3 / 2023 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 09.10.2023 – 23.10.2023, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 09.10.2023 – 23.10.2023.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie listy wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody
.”

 

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                Przewodniczący Rady LGD

                                                                                         „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 9 października 2023 do 23 października 2023 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 180 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 185 428,51 zł.

 

Lista złożonych wniosków>>>

Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarza promocyjnego trójdzielnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania kalendarza promocyjnego trójdzielnego  dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 02.10.2023 r. o godz. 12.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (realizacja planu komunikacji) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania: