Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 19.08.2021 r. o godz. 14.00, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania, przy ul. Lubelskiej 36B, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 7. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 12. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021.
 13. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2022.
 14. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2022.
 15. Przedstawienie staniu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016-2022 oraz realizacji projektów współpracy.
 16. Przedstawienie stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023 -2027.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Leszek Zieliński

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Pliki do pobrania: