INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA ZARZĄDU, RADY I BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Przewodniczący Rady LGD oraz dyrektor biura LGD informują Zarząd, Radę oraz pracowników biura LGD, że zgodnie z planem szkoleń wyżej wymienionych organów zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2019 zostały zaplanowane szkolenia z mające na celu podniesienie wiedzy organów zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Poniżej program szkoleń wraz z terminami.

Szkolenia odbędą się w biurze LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD tel: 81/8545853

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ

DZIEŃ I (15.11.2019)

Temat: zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 11.30 – omówienie aktów prawnych normujących wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

11.30 – 11.50 – przerwa kawowa,

12.00 – 14.45 – przedstawienie i omówienie elementów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, które będą wdrażane na terenie LSR w latach 2016 – 2022.

14.45 – 15.00 – pytania, uwagi, zakończenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń .

DZIEŃ II (22.11.2019)

Temat: zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 10.30 – omówienie wniosku i biznes planu oraz niezbędnych załączników na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

10.30 – 11.30 – omówienie umowy na przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

11.30 – 11.50 – przerwa kawowa,

12.00 – 13.45 – omówienie wniosku, biznes planu oraz załączników do wniosku na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

13.45 – 14.45 – omówienie umowy na przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

14.45 – 15.00 – pytania, uwagi, zakończenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń.

DZIEŃ III (29.11.2019)

Temat: zasady oceny i wyboru projektów do finansowania.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 9.45 – omówienie ogłoszenia o naborze wniosków LGD,

9.45 – 11.30 – procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

11.30 – 11.50 – przerwa kawowa,

12.00 – 13.45 – omówienie Regulaminu organu decyzyjnego Rady LGD,

13.45 – 14.45 – lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych LGD,

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów, rozdanie zaświadczeń.

 

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Przewodniczący Rady LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017

Informacja dla uczestników spotkań informacyjnych w okresie od 17.08.2017 do 11.09.2017. Szanowni Państwo informujemy, że w związku ze zmianami legislacyjnymi ustaw, rozporządzeń i procedur wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 uległy również od czasu naszych spotkań informacyjnych niektóre dokumenty na podstawie których będzie się odbywała procedura wyboru wniosków do dofinansowania. Nową Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady LGD znajdziecie Państwo poniżej lub w zakładce do pobrania/ druki LGD.