WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 24.05.2019 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2018.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2019.
 12. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2019  w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2019.
 13. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 14. Głosowanie nad uchwała nr 5/2019 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 15. Przyjęcie rezygnacji Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 16. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 17. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2019 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 18. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 w zakresie  przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających                   z ubiegania się przez LGD  o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.
 19. Głosowanie nad uchwałą nr 7/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                     Wioletta Wierzbicka

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Projekty dokumentów:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZWIĄZANEGO Z OCENĄ I WYBOREM WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2019

 

Informuję, że w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 18.03.2019 – 02.04.2019, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 18.03.2019 – 02.04.2019,
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

 

 

 

                                                                                         Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Informacja o podjęciu uchwały przez Zarząd LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o konsultacjach dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę:

w sprawie: przystąpienia do procedury konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających z ubiegania się przez LGD  o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.

Uwagi można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Propozycje zmian zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

 

Dokumenty do pobrania:

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W okresie od 18 marca 2019  do 2 kwietnia 2019 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na następujące przedsięwzięcie „Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Limit dostępnych środków: 532 000,00 zł;

W naborze  wpłynęło 26 wniosków. Wnioskowana kwota pomocy ze złożonych wniosków to 1 976 000,00 zł.

 

Lista złożonych wniosków >>>>