Katalog turystyczny

„W najbliższym czasie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” planuje wydać katalog turystyczny. W związku z tym firmy oraz osoby prywatne, prowadzące działalność turystyczną lub usługową związaną z turystyką, zainteresowane umieszczeniem (za darmo) krótkiej notatki na temat ich działalności w Katalogu, proszeni są o kontakt mailowy z biurem.

E-mail: info@lgdlubartow.org.pl

KONFERENCJA „ZNACZENIE PRODUKTÓW LOKALNYCH W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

awW dniu 20.09.2021 w siedzibie PMDK w Lubartowie z inicjatywy prezesa LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” Leszka Zielińskiego i Starosty Powiatu Lubartowskiego Pani Ewy Zybały odbyła się konferencja mająca na celu promocję produktów lokalnych z terenu LGD i powiatu lubartowskiego. Podczas konferencji zaproszeni prelegenci Pani Inga Demianiuk – Ozga z  LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” oraz Pan Zbigniew Pacholik  z LGD „Zielony Pierścień” zapoznali zebranych gości z dobrymi praktykami przedsiębiorczości w certyfikacji produktów lokalnych i budowaniu marki lokalnej na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz szansami rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o produkty lokalne.

Kapituła Produktu Lokalnego LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” pod przewodnictwem Pani Starosty Ewy Zybały przyznała również pierwsze znaki: „Produkt Lokalny Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w 6 wybranych kategoriach.

 

Przyznane certyfikaty w dniu 20.09.2021

 

Kategoria: wydarzenie, impreza cykliczna:

 • Święto roweru w Lubartowie
 • Piknik kajakowy nad Wieprzem
 • Orszak Trzech Króli
 • Rajd rowerowy po Gminie Niedźwiada
 • Rajd Rowerowy Pamięci 27 WDP AK po Ziemi Lubartowskiej
 • Rajd Rowerowy dla Uczczenia Wyzwolenia Gminy Firlej przez 27 WDP AK

Kategoria:  produkt turystyczny:

 • Centrum Miasta Kock
 • Ranczo Arka
 • Centrum Sernik wraz ze stanicą kajakową na rzece Wieprz
 • Centrum miejscowości Jeziorzany wraz z rozlewiskami rzeki Wieprz
 • Siedlisko na Rozdrożu
 • Zalew w miejscowości Pałecznica
 • Jezioro w miejscowości Firlej
 • Dwór szlachecki Firlejowe Sioło
 • Bazylika Mniejsza pw Św. Anny w Lubartowie
 • Kościół św. Wawrzyńca wraz z Klasztorem oo. Kapucynów
 • Zespół pałacowo – parkowy w Lubartowie

Kategoria: produkt spożywczy:       

 • Olej z pestki dyni – Katarzyna Sołoń
 • Miód naturalny – Paulina i Jarosław Górny
 • Miód pszczeli i produkty pszczele naturalne – Pasieka u Diabła
 • Miód wielokwiatowy – Pasieka Staropolska
 • Ser dojrzewający Hipokryta z orzechami – Spółdzielnia Mleczarska Michowianka
 • Ser dojrzewający Hipokryta z kurkami – Spółdzielnia Mleczarska Michowianka
 • Pierniki – Urszula Zielińska
 • Jabłko „Niećko” – Gospodarstwo Sadownicze Krzysztof Niećko
 • Sok NFC „Niećko” – Gospodarstwo Sadownicze Krzysztof Niećko
 • Pierogi Skromowskie z kaszą jaglaną, serem i miętą – KGW Wola Skromowska
 • Ostry Sos Chili – Lubelskie Słoiki Marcel Galiński
 • Ziarno konopi łuskane, herbata konopna, olej z pestek konopi, proteina konopna – Gospodarstwo Rolne Jerzy Słomiński
 • Wino Sienkiewicz – Winnica Sienkiewicz
 • Ekologiczne grzyby z Dąbrówki – Dorota i Tomasz Grela- Gospodarstwo ekologiczne
 • Napitek Jałowcowy – KGW w Kamienowoli

Kategoria: sztuka, rękodzieło:

 • Ozdoby ze słomy – Maria Misiak
 • Tradycyjne ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe – Zofia Siudaj
 • Produkty zdobione metodą decoupage oraz pamiątki z Firleja – KGW Fajne Babki z Firleja
 • Rzeźby i płaskorzeźby – Jacek Wiak
 • Pisanka, kraszanka powstała techniką rytowniczą – Anna Jóźwiak
 • Wyroby z drewna – Jacek Niećko
 • Ozdoby choinkowe ze słomy – Wiesława Kucharzyk
 • Wyroby szydełkowe i makramy – Anna Bogaczewicz

Kategoria: zespół artystyczny:

 • Zespół Śpiewaczy Pałecnianki
 • Zespół Ludowy To i Owo

Kategoria: produkt usługowy:

 • Organizacja cyklicznych kiermaszy produktów regionalnych – Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra”
 • Doradztwo w zakresie regeneracji środowiska – Falaem Efektywne Mikroorganizmy Dystrybucja i Promocja

Projekt współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Informuje o naborze wniosków w 2021 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następującą operację:

 

BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1:

TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY

TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 126 822,33 EUR (507 289,32  PLN)

 

 1. Organizator naboru wniosków: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

 1. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia:

od 11 października 2021 r. do 25 października 2021 r.

 

 1. Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

 

 1. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

 1. Zakres tematyczny: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

 1. Tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia: wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt.3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 października 2021 r. o godz. 15.15. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do biura LGD najpóźniej do godz. 15.15 w dniu 25 października 2021 r.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 2. a) zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016-2022,
 3. b) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,
 4. c) zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji i uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji:
 2. a) Priorytetowe grupy docelowe – kryterium preferuje operacje skierowane do osób opisanych w diagnozie LSR jako grupy defaworyzowane, tj.:

– seniorzy – osoby powyżej 50 roku  życia

– osoby długotrwale bezrobotne

– dzieci i młodzież do 35 roku życia

– kobiety wiejskie;

 1. b) Miejsce realizacji operacji – kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 3 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku;
 2. c) Innowacyjność operacji – Kryterium preferuje operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja definiowana jest jako:
 • wprowadzenie usługi lub produktu (w tym turystycznego) i/lub
 • zrealizowanie inwestycji i/lub
 • wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub
 • nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub
 • wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub
 • wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub
 • rozwój nowych rynków zbytu

– dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR;

 1. d) Wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat – kryterium preferuje operacje, w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, np. w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 2. e) Wpływ na aktywizację lokalnej społeczności – kryterium preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do aktywizacji społecznej mieszkańców;
 3. f) Wpływ operacji na promocję obszaru LSR i LGD – kryterium preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD;
 4. g) Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami lokalnej społeczności LGD – kryterium preferuje operacje komplementarne z inicjatywami planowanymi/realizowanymi przez społeczność lokalną;
 5. h) Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji – kryterium premiuje wnioskodawców, którzy złożyli wszystkie wymagane i prawidłowo wypełnione dokumenty określone przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 6. i) Doradztwo Biura LGD – kryterium preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa Biura LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy;

 

 1. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 14 punktów.

 

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

 

Cel ogólny
Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz  podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności   społeczno-gospodarczej obszaru LSR
Cel szczegółowy
1.2: Promocja oraz rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR
Przedsięwzięcie
1.2.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jednostka miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej sztuka 39 34 5 0

 

 1. Wysokość wsparcia wynosi średnio 25 364,46 EUR (101 451,86 PLN) na jedną operację.

 

 1. Maksymalna intensywność wsparcia na jedną operację:
 2. a) jednostki sektora finansów publicznych do 63,63% wydatków kwalifikowalnych operacji;
 3. b) podmioty wykonujące działalność gospodarczą do 70% wydatków kwalifikowalnych operacji;
 4. c) organizacje pozarządowe do 100% wydatków kwalifikowalnych operacji;
 5. d) pozostałe podmioty do 70% wydatków kwalifikowalnych operacji.

 

 1. Miejsce udostępniania LSR i formularzy:

1)       Lokalna Strategia Rozwoju, procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD pod adresem www.lgdlubartow.org.pl w zakładce: do pobrania/dokumenty LGD;

2)       formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, biznes plan wraz z instrukcją, formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD pod adresem www.lgdlubartow.org.pl w zakładce: do pobrania/druki.

3)       wykaz (lista) obowiązującej w trakcie naboru w LGD procedury i kryteriów wyboru operacji i ich opis oraz wzory obowiązujących formularzy konkursowych:

 1. a) LSR 2016-2022 na dzień 18.06.2021,
 2. b) Harmonogram naboru wniosków z dnia 12.08.2021,
 3. c) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
 4. d) Regulamin organu decyzyjnego Rady LGD wraz z załącznikami:

zał. nr 1 – deklaracja bezstronności

zał. nr 2 – lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych

zał. nr 3 – wzór pismo do beneficjenta

zał. nr 4 – karta zmiany lokalnych kryteriów wyboru

zał. nr 5 – rejestr interesów członków rady

 

Formularze dotyczące operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

 1. e) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z (.pdf)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących 4z (.pdf)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z (.xlsx)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących 4z (.xlsx)
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z (.pdf)

 1. f) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z (.docx)
Biznesplan 4z (.pdf)
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z (.pdf)
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z (.docx)
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – tabele finansowe 4z (.xlsx)
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z (.pdf)

 1. g) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z (.pdf)
Oświadczenie 4z (.xls)
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z (.pdf)

h)Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy 8z (.pdf)
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji 8z (.pdf)
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych 8z (.pdf)
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 8z (.pdf)
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 8z (.pdf)
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji 8z (.pdf)
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 8z (.pdf)
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej 8z (.pdf)
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa 8z (.pdf)
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa 8z (.pdf)
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 8z (.pdf)

i)Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf)
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf)
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf)

 1. j) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z (.pdf)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf)
Wniosek o płatność 4z (.xslx)
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania ((.xslx)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (.pdf)
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xslx)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.xslx)

 1. k) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf)
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)

 1. l) RODO – formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych

RODO-klauzule-19.2

RODO-klauzule-do-Listy-obecności-19.2

RODO-klauzule-do-Karty-wkładu-rzeczowego-19.2

Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

– 5 tys. zł (do 30 osób),

– 6 tys. zł (od 31 do 75),

– 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji – otwórz

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-dla-kgw

 

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

 

Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

 

Dotychczas przez kilkanaście ostatnich lat ten instrument pod nazwą LEADER sprawdził się na Lubelszczyźnie (i w kraju) na obszarach wiejskich. Był wdrażany poprzez Lokalne Strategie Rozwoju opracowane przez lokalne społeczności z udziałem lokalnych samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i innych lokalnych liderów. Finansowane były małe inicjatywy społeczne (jak np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, dziedzictwo lokalne) oraz gospodarcze (tworzenie nowych lokalnych firm i rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy i promocja produktów lokalnych). Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W nadchodzącym okresie programowania będzie o co najmniej 20% mniej pieniędzy z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Oznacza to, że na Lubelszczyźnie, na jej znacznym obszarze nie będzie finansowanych lokalnych inicjatyw z LSR. Stąd aby zapobiec takiej sytuacji jako Lubelska Sieć LGD wnosimy do Zarządu Województwa Lubelskiego o wprowadzenie do dokumentu  „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” mechanizmu RLKS.

 

Warto dodać, ze już 12 województw planuje mechanizm RLKS włączyć w swoich dokumentach regionalnych. Dwa z nich, podlaskie i kujawsko-pomorskie, z sukcesem i korzyścią dla swoich środowisk wiejskich i małych miast, ma już pozytywne doświadczenia we wdrażaniu tego instrumentu.

 

W województwie lubelskim, w którym (jako jedynym w kraju) większość mieszkańców zamieszkuje obszary wiejskie, powinno wspierać się inicjatywy lokalne na tych obszarach. Stąd uważamy, że mechanizm RLKS powinien być zapewniony w regionalnym programie „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą elektroniczną w terminie do 30 września 2021 r. Duża liczba głosów w skali województwa może mieć realny wpływ na wprowadzenie instrumentu RLKS.

 

Informacje na temat konsultacji społecznych projektu dokumentu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” znajdziecie tutaj: Rozpoczynamy konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Województwo Lubelskie  Jest tam do pobrania ten Dokument oraz Formularz zgłaszania uwag.

Aby wysłać uwagi do projektu Dokumentu należy pobrać Formularz zgłaszania uwag.

 

Na pierwszy rzut oka nie jest on łatwy do wypełnienia, ponieważ trzeba podać bardzo konkretne informacje. Ale staje się prosty, jeśli wiemy co chcemy napisać. TUTAJ jest do pobrania wypełniona tabelka z sugerowanymi przez Lubelską Sieć LGD zmianami do wprowadzenia. Można się na niej wzorować a także dodać uwagi od siebie.

 

Wypełniona tabelkę wysyłamy w terminie do 30 września br. na adres: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl

WYJAZD STUDYJNY DO SŁOWENII W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY

240877286_4208668129188328_535389350749353108_nW ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mieszkańcy z terenu trzech Lokalnych Grup Działania: „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, „Jagiellońska Przystań” i „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w terminie od 22 sierpnia  do 28 sierpnia 2021 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  do region Bela Krajina (Słowenia).

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie na którym mieszkają. Uczestnicy poznali, jak powstają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów lokalnych na terenie Słowenii, poznali mechanizmy procesu marketingu, certyfikacji i sprzedaży tych produktów oraz plany rozwojowe przedsiębiorstw na najbliższe lata. Wizyta obejmowała również zwiedzanie miejsc związanych z turystyką i jej rozwojem, która jest jednym z elementów lokalnej przedsiębiorczości.

W wyjeździe uczestniczyło 40 osób z trzech Lokalnych Grup Działania partnerów projektu współpracy.

 

Galeria zdjęć z wizyty studyjnej – kliknij czytaj więcej

Czytaj więcej …