WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIE PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O MOŻLIWOŚCI ANEKSOWANIA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE UWZGLĘDNIAJĄCYM ZMIANY WPROWADZONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440), został opracowany nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej …

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W ZWIAZKU ZE ZŁOŻONYMI PROTESTAMI OD DECYZJI RADY Z DNIA 28.01.2021

W dniu 22 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady, które zajęło się złożonymi protestami w związku z oceną wniosków dokonaną przez Radę w dniu 28.01.2021 roku.

Wnioskodawcy złożyli 4 protesty.

Po zapoznaniu się z protestami i ponownej analizie podjętych uchwał, Rada LGD podtrzymała podjęte decyzje z dnia 28.01.2021 roku.

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie szelek odblaskowych wraz z ologowaniem

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  dotyczącego dostarczenia szelek odblaskowych wraz z ologowaniem dla  Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Termin składania ofert upływa 26.02.2021 r. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Rozpatrzenie protestów złożonych przez:
 5. Ewelina Kozyra-Sikorska ul. K. Kołłątaja 8, 21-150 – Wsparcie zakładania działalności: Eco-dom Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane.
 6. Aneta Kołodziejczyk Wygnanka 9, 21-150 Kock – Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług oczyszczania terenu.
 7. Aneta Marzena Wajrak Wólka Mieczysławska 21, 21-136 Firlej – Założenie działalności gospodarczej w zakresie kwaterunku w domach letniskowych.
 8. Jerzy Sidor Tarkawica 96, 21-102 Ostrówek – Utworzenie firmy o charakterze sportowo/rekreacyjnym na terenie gminy Ostrówek.
 9. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 10. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone protesty dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH I/2020, II/2020

W dniu 28 stycznia 2021 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 07.12.2020 – 30.12.2020 roku.

Rada oceniała wnioski z naborów na działania:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.),
 2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

Do pobrania:

INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1/2020 I 2/2020

Informuję, że w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 07.12.2020 – 30.12.2020, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 07.12.2020 – 30.12.2020.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

 

                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady LGD

                                                                                                                                                     „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Zachęcamy do rozpowszechnienia ankiety wśród znajomych i rodziny (choćby przez portale społecznościowe np. facebooka).

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 7 grudnia 2020 do 30 grudnia 2020 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

 1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)
 2. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

W pierwszym naborze „Budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej wpłynęło łącznie 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 487 076,00. Dostępny budżet działania wynosił – 487 077,68 zł.

W drugim naborze „Podejmowanie działalności gospodarczej” wpłynęło łącznie 32 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 560 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 885 339,84 zł.

 

Listy złożonych wniosków:

PROGRAM SZKOLEŃ DLA RADY I BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”: „ZASADY EWALUACJI I MONITORINGU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU” DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LAKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Przewodniczący Rady LGD oraz dyrektor biura LGD informują Radę oraz pracowników biura LGD, że zgodnie z planem szkoleń wyżej wymienionych organów zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2020 zostało zaplanowane szkolenia z zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin: 27 listopada 2020 roku w Lubartowie, ul Lubelska 36B, sala konferencyjna.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD tel: 81/854 58 53

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 10.00 – Podstawa prawna monitorowania i ewaluacji LSR i LGD,

10.00 – 10.30 – Obowiązki LGD wynikające z umowy w/s wdrażania LSR,

10.30 – 11.30 – Proces monitoringu LSR,

11.30 – 12.30 – Proces ewaluacji (ewaluacja wewnętrzna, ewaluacja zewnętrzna),

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa,

12.45 – 14.00 – Proces ewaluacji c.d.

14.00 – 15.30 –Przykładowe techniki badawcze, pytania badawcze,

15.30 – 16.30 – Raport końcowy z ewaluacji,

16.30 – 17.00 – Pytania i odpowiedzi, Zakończenie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń.

 

Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Przewodniczący Rady LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”