Zapytanie ofertowe na wykonanie kalandarza promocyjnego trójdzielnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania kalendarza promocyjnego trójdzielnego  dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 05.10.2022 r. o godz. 12.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (realizacja planu komunikacji) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie biuletynu informacyjno – promocyjnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania  biuletynu informacyjno – promocyjnego dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 05.10.2022 r. o godz. 9.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Piknik z PRODUKTEM POLSKIM

W dniu 24 września 2022 roku na dziedzińcu pałacu Sanguszków przed Starostwem Powiatowym w Lubartowie odbył się festyn produktu lokalnego Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu lubartowskiego.

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” była jednym z partnerów przedsięwzięcia. Z terenu LGD w imprezie udział wzięło 16 Kół Gospodyń Wiejskich i wystawców, którzy zaprezentowali swoje wyroby.

Niektóre Koła Gospodyń Wiejskich z naszego terenu brały udział w konkursie kulinarnym.

Udział Kół Gospodyń Wiejskich i wystawców z terenu Lokalnej Grupy Działania był współfinansowany przez LGD w ramach zadania związanego z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.2: Organizacja targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz tworzenie portali internetowych i wydawanie publikacji związanych z promocją i zbytem produktów lokalnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Prezes Lokalnej Grupy Działania

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 18 sierpnia 2022 do 1 września 2022 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynęło łącznie 13 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 308 753,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 1 878 804,52 zł.

 

Listy złożonych wniosków >>>

Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby

W dniu 24 sierpnia 2022 w na terenie LGD Zielony Pierścień odbyło się spotkanie partnerów projekty współpracy pod nazwą: Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby. W ramach projektu partnerzy z 6 Lokalnych Grup Działania zamierzają zrealizować takie działania, jak:

 1. Budowa wiat turystycznych
 2. Odnowienie szlaków rowerowych
 3. Budowa szlaków rowerowych i nordic walking
 4. Budowa samoobsługowych stacji rowerowych
 5. Wydanie map turystycznych
 6. Wydanie przewodnika rowerowego
 7. Wydanie informatorów turystycznych
 8. Wykonanie strony internetowej ze szlakami rowerowymi
 9. Zakup gadżetów promocyjnych
 10. Przygotowanie filmu promocyjnego
 11. Przygotowane konferencji promującej projekt
 12. Wizyta studyjna na terenie jednego z partnerów projektu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2021

W dniu 19 sierpnia 2022 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania poszczególnych organów Stowarzyszenia za rok 2021.

Na spotkaniu omówiono również aktualny stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zebrani zapoznali się ze stanem realizacji projektów współpracy oraz planami realizacji kolejnych dwóch projektów współpracy z których na jeden została podpisana umowa na realizację.

Poruszono również temat przygotowania i konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

KONSULTACJE W GMINIE SERNIKI

Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Serniki w dniu 12 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 12.08.2022 w urzędzie gminy w Sernikach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 23 osoby reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Serniki.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Klub seniora

·         Przedszkole

·         Potencjał rzeki Wieprz

·         Zasoby leśne

·         Bagno z unikatowymi roślinami

·         Czyste powietrze (mikroklimat)

·         Stanowisko archeologiczne – neolityczne

·         Bliskość aglomeracji Lubelskiej i Lubartowskiej

·         Pokłady bursztynu

·         Pokłady torfu i piasku

·         Korzystne warunki do OZE

·         Zespół i kabaret ”Brzostowiacy”

·         Chór parafialny

·         Wykwalifikowana kadra w szkolnictwie

·         Duża ilość ludzi wykształconych

·         Obszary inwestycyjne

·         Dynamicznie działające kluby sportowe

·         Bogate zasoby historyczne i kultura  sięgająca czasów prehistorycznych

·         Lokalna (bogata) twórczość ludowa

·         Sprawnie działająca sieć biblioteczna

·         OSP i KGW

·         Brak ścieżek rowerowych

·         Brak przemysłu

·         Rozdrobniona gospodarka rolna

·         Brak inwestorów zewnętrznych

·         Niska aktywność mieszkańców

·         Wyludnianie się gminy

·         Niski przyrost naturalny

·         Zły stan komunikacji publicznej

·         Brak bazy noclegowej i gastronomicznej

·         Niedostateczna promocja  gminy

·         Słaba baza obiektów sportowych

·         Niedostateczna baza agroturystyczna wraz z towarzyszącą infrastrukturą

·         Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

·         Słabo rozwinięte produkty lokalne

·         Brak miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Rozwój OZE

·         Wykorzystanie dziedzictwa historycznego

·         Pozyskanie środków rozwojowych

·         Rozwój grup producenckich

·         Rozwój turystyki

·         Pozytywne tendencje demograficzne

·         Obszary inwestycyjne

·         Aktywacja stowarzyszeń

·         Polityka senioralna

·         Wyludnianie się gminy

·         Nieumiejętność współpracy między organizacjami

·         Brak miejsc pracy

·         Niskie dochody samorządu i mieszkańców

·         Niedostateczne wykorzystanie potencjału intelektualnego i artystycznego

·         Niska świadomość społeczna i ekonomiczna mieszkańców gminy

·         Problemy społeczne – patologie

 

 

Kluczowe problemy gminy Serniki zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Brak usług opiekuńczych dla osób starszych
 • Niska świadomość społeczna i ekonomiczna mieszkańców
 • Niski przyrost naturalny
 • Mała aktywność mieszkańców
 • Słabo rozwinięta komunikacja publiczna
 • Dzikie wysypiska śmieci
 • Brak produktu regionalnego
 • Słaba baza noclegowa i gastronomiczna
 • Słaba współpraca lokalna
 • Mało miejsc przyciągających turystów
 • Małą liczba miejsc odpoczynku przy trasach rowerowych
 • Niska świadomość ekologiczna
 • Brak promocji turystycznej gminy Serniki
 • Brak akceptacji społecznej do finansowania zadań z obszaru kultury, sportu, rekreacji
 • Zły stan finansowy gminy – zadłużenie
 • Mało miejsc spotkań dla młodzieży

 

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Tworzenie gospodarstw agroturystycznych
 • Stworzenie koncepcji inteligentnej wsi
 • Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi
 • Poprawa dostępu do usług lokalnej społeczności
 • Rozwój przedsiębiorstw społecznych
 • Rozwój produktów lokalnych
 • Rozwój opieki senioralnej
 • Centrum spotkań dla młodzieży
 • Stworzenie biblioteki cyfrowej
 • Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywności
 • Budowa ścieżek pieszych i rowerowych
 • Rozwój rolnictwa eko
 • Tworzenie kempingów dla turystów
 • Organizacja gospodarstw opiekuńczych
 • Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej
 • Tworzenie tablic edukacyjnych
 • Tworzenie miejsc do sprzedaży produktów lokalnych
 • Organizacja szkoleń dla osób starszych
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców

 

KONSULTACJE W GMINIE NIEDŹWIADA

Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Niedźwiada w dniu 5 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 5.08.2022 w urzędzie gminy w Niedźwiadzie odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 21 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Niedźwiada.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Rzeka Wieprz + stare koryto Wieprza

·         Zalew w Pałecznicy

·         Lasy

·         Czyste powietrze

·         Brak przemysłu

·         Zasoby surowców naturalnych i mineralnych (bursztyn, gaz, kopalnie piasku i kruszywa)

·         Rezerwaty, ekosystemy

·         Działające stowarzyszenia i KGW

·         Zespoły śpiewacze

·         Ochotnicze straże pożarne

·         Zaplecze szkolne i przedszkolne

·         Dobra infrastruktura drogowa

·         Place zabaw + siłownie

·         Świetlice wiejskie

·         Oczyszczalnia ścieków

·         Zabytkowa architektura sakralna + muzeum parafialne

·         Twórcy ludowi (palmy, haft krzyżykowy)

·         Wzrost świadomości mieszkańców

·         Szlaki rowerowe i nordic walking

·         Pomniki przyrody

·         Gminny Klub Sportowy „Niedźwiada”

 

 

·         Słabo rozwinięta przedsiębiorczość

·         Duża emigracja i migracja

·         Słabej klasy ziemie

·         Słaba komunikacja publiczna

·         Niskie zaangażowanie społeczności lokalnej

·         Niska dostępność do dóbr kultury i miejsc uprawiania sportu

·         Nieuregulowane stosunki własnościowe ziemi

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Agroturystyka

·         Produkcja zdrowej żywności

·         Turystyka aktywna

·         Wykorzystanie potencjału intelektualnego mieszkańców

·         Reemigracja ludzi na wieś

·         Większy komfort życia na wsi

·         Tereny pod budownictwo jednorodzinne

·         Fundusze pomocowe

·         Dzika zwierzyna – nadmiar

·         Problemy z wykorzystaniem środków unijnych

·         Wyludnianie

·         Starzenie się społeczeństwa

·         Wydobycie bursztynu

·         Zamykanie szkół

 

 


 

 

Kluczowe problemy gminy Niedźwiada zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Słaba infrastruktura turystyczna
 • Słaby stan finansowy organizacji pozarządowych
 • Zubożenie społeczeństwa
 • Degradacja środowiska
 • Mała dostępność do instytucji kultury
 • Dzika zwierzyna
 • Zły stan dróg lokalnych
 • Niestabilna sytuacja w rolnictwie – brak rynków zbytu duże wahania cen
 • Zbyt małe zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz wzrostu integracji społecznej
 • Słaba komunikacja publiczna
 • Brak miejsc pracy
 • Brak promocji posiadanych obiektów oraz miejsc kulturalno – rekreacyjnych
 • Brak kanalizacji
 • Słaba współpraca z organizacjami
 • Zły stan dróg polnych
 • Problemy z dziką zwierzyna

 

 

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Stworzenie przystani kajakowej przy rzece Wieprz
 • Rozwój rybactwa śródlądowego (budowa domków wypoczynkowych, łowiska dla wędkarzy)
 • Rozwój transportu publicznego
 • Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi
 • Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
 • Rozwój agroturystyki
 • Promocja produktów lokalnych
 • Poprawa dostępu do małej infrastruktury
 • Wsparcie dla dzieci, młodzieży i seniorów
 • Utworzenie punktów informacji
 • Tworzenie zagród edukacyjnych
 • Rozwój małej gastronomii

KONSULTACJE W GMINIE OSTRÓWEK

Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Ostrówek w dniu 8 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 25.08.08.2022 w urzędzie gminy w Ostrówku odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 21 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Ostrówek.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Produkt lokalny „Napitek Jałowcowy”

·         Koła Gospodyń Wiejskich

·         Czyste środowisko

·         Duże skupiska leśne

·         Rzeki Wieprz i Tyśmienica

·         Natura 2000

·         Zasoby bursztynu

·         Zasoby piasku i torfu

·         Chroniona fauna i flora

·         Ekologiczna produkcja rolna

·         Zespół” OOSTROWIANKI”

·         Wykształceni mieszkańcy

·         Twórcy ludowi (haft krzyżykowy , wyroby, ze słomy)

·         Szlaki turystyczne

·         Świetlice wiejskie

·         Oczyszczalnie ścieków

·         Baza sportowa- ORLIK

·         Niedostateczna infrastruktura drogowa

·         Zła infrastruktura kanalizacyjna

·         Brak oczyszczalni przydomowych

·         Duża odległość od aglomeracji miejskiej

·         Starzejące się społeczeństwo

·         Mało działalności gospodarczych

·         Emigracja i migracja ludności

·         Słabe gleby

·         Bezrobocie

·         Niedostateczna oferta kulturalna

·         Słaba aktywność społeczna mieszkańców

·         Słaba aktywizacja społeczeństwa – brak lokalnych liderów

·         Brak środków na działalność kulturalną i społeczna

·         Brak domu kultury

·         Brak szkół ponadgimnazjalnych

·         Brak bazy gastronomicznej i noclegowej

·         Brak oferty turystycznej

·         Brak pomysłów na ciekaw działalności gospodarcze

·         Brak produktów lokalnych

·         Połączenia mostowe w złym stanie

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej

·         Rozwój OZE

·         Rozwój rolnictwa ekologicznego

·         Rozwój produktów lokalnych

·         Wykorzystanie turystyczne rzeki Wieprz i Tyśmienica

·         Stworzenie lokalnego produktu

·         Stworzenie wiosek tematycznych

·         Izba regionalna

·         Stworzenie domu kultury

·         Wykorzystanie istniejącej infrastruktury gminnej

·         Emigracja

·         Starzejące się społeczeństwo

·         Trudności w pozyskiwaniu środków własnych

·         Wyludnianie się gminy

·         Brak kontynuacji działań kulturalnych i ludowych

·         Brak zaangażowania (stałego) w  działania lokalne

 

Kluczowe problemy gminy Ostrówek zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Alkoholizm, narkomania
 • Brak inwestorów
 • Złe drogi
 • Zobojętnienie społeczeństwa
 • Brak stałej pracy
 • Niepewność o przyszłość dzieci
 • Brak miejsc spotkań dla dzieci
 • Brak mobilizacji
 • Brak kanalizacji w części gminy
 • Mało utwardzonych dróg
 • Deficyty wychowawczo opiekuńcze
 • Niebezpieczne brzegi rzeki
 • Brak środków na rozwój gminy
 • Brak zabezpieczeń w kopalniach piachu
 • Zbyt mało chodników
 • Brak oświetlenia w okolicy cmentarza w Leszkowicach
 • Brak zaangażowania młodzieży w zajęcia pozaszkolne
 • Problem nadmiaru telefonów w szkole
 • Problem finansowy dla ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ogólne zanikanie kultury
 • Brak zakładów pracy na terenie gminy
 • Duże szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę szczególnie bobry i dziki
 • Brak ścieżek rowerowych

 


 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Budowa i rozbudowa placów zabaw oraz miejsc integracji dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Rozwijanie działalności gospodarczej
 • Szkolenia dla KGW
 • Tworzenie klubów seniora
 • Promowanie produktów lokalnych
 • Promocja lokalnych firm
 • Tworzenie zagród edukacyjnych
 • Rozwój agroturystyki
 • Stworzenie domu opieki na seniorami
 • Poprawa integracji społecznej i kulturalnej
 • Sprzedaż bezpośrednia płodów rolnych
 • Cyfryzacji wsi – strony internetowe miejscowości
 • Budowa ścieżek rowerowych i tras edukacyjnych
 • Urządzanie zielonej przestrzeni publicznej
 • Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Tworzenie miejsc rekreacji przy rzece Wieprz