OTWARCIE PRZYSTANI KAJAKOWEJ W LESZKOWICACH

W dniu 8 września 2018 roku w miejscowości Leszkowice LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” wraz z władzami gminy Ostrówek dokonała otwarcia wybudowanego w ramach projektu współpracy miejsca postojowego dla kajakarzy.

W ramach otwarcia na nowym miejscu gmina zorganizowała koncert zespołów ludowych z zaprzyjaźnionych gmin. LGD zaprosiła lokalną kapelę „Syndrom Beczki” wykonującą muzykę marynistyczną. Impreza dzięki sprzyjającej pogodzie, zgromadziła sporo osób mieszkańców gminy Ostrówek oraz kajakarzy i rowerzystów

Mamy nadzieję, że miejsce będzie służyć zarówno kajakarzom, turystom jak i miejscowej społeczności.

 

NOWE MIEJSCE DLA KAJAKARZY NA TERENIE LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W MIEJSCOWOŚCI LESZKOWICE

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zostały zakończone główne prace przy infrastrukturze nad rzeką Wieprz w miejscowości Leszkowice, gmina Ostrówek.

Efekty na zdjęciach.

Infrastruktura powstała w ramach projektu współpracy realizowanego z sześcioma Lokalnymi Grupami Działania.

Zapraszamy kajakarzy i mieszkańców do korzystania.

 

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 29 sierpnia 2018 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Na spotkaniu Rada zajęła się oceną i wyborem do finansowania złożonymi w naborze  w okresie od 02.07.2018 do 18.07.2018 wnioskami. W naborze złożono łącznie 10 wniosków.

 

Rada wybrała do finansowania wszystkie 10 wniosków. Wszystkie złożone wnioski znalazły się w dostępnym limicie środków.

Listy wniosków, uchwały:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 13.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 02.07.2018 – 18.07.2018, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 02.07.2018 – 18.07.2018,
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Rozpatrzenie przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uwag samorządu województwa do protestu złożonego w I naborze wniosków 2016r. zgłoszonych przez Samorząd Województwa w stosunku do protestu:
  – Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 11. Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia,
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 14. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

INFORMACJA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonych dwóch naborów: w okresie 07.11.2016-06.12.2016 i 02.07.2018-18.07.2018 na działanie : wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z  tzw.  grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD (przedsięwzięcie 1.5.1. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju), wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski zrezygnowali z realizacji przedmiotowej operacji.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy są podmioty, które byłyby zainteresowane złożeniem wniosku i realizacją w/w operacji.

Na informację oczekujemy do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godziny 15.00 na adres poczty elektronicznej LGD: info@lgdlubartow.org.pl

W przypadku braku zainteresowanych, Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podejmie działania konsultacyjne na terenie LSR celem dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje pod telefonem: 81/8545853 lub e-mailowo: info@lgdlubartow.org.pl

 

Leszek Zieliński

Dyrektor biura LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B (pok. 27-28)

tel/fax: 81 8545853

e-mail: info@lgdlubartow.org.pl

www: lgdlubartow.org.pl