INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1,2,3 i 4/2017 W OKRESIE OD 20.11.2017 DO 08.12.2017 ROKU

Informuję, że w dniach 18 i 19.01.2018 roku od godziny 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  biurze LGD w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 36 B.

Porządek obrad w dniach 18 i 19.12.2018 obejmuje:   

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Zapoznanie Rady z listami złożonych w naborach operacji,
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 5. Zapoznanie Rady z kartami wstępnej weryfikacji operacji złożonych w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy,
 6. Zatwierdzenie przez Radę Kart weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  dotyczących wniosków złożonych  w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w formie głosowania i podjęcia uchwały,
 7. Weryfikację wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem   i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz głosowanie nad przyjęciem listy wniosków złożonych zgodnie z terminem ich złożenia i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 8. Podjęcie przez Radę uchwał w sprawie operacji nie podlegających ocenie z ich uzasadnieniem,
 9. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1, 2, 3 i 4/2017 prowadzonych przez LGD,
 10. Ocena operacji spośród projektów, które zostały złożone w miejscu i terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków oraz wniosków podlegających ocenie,
 11. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 13. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 14. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 15. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

Rozpoczęcie naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 20 listopada 2017 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej:

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOZONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z DNIA 11.01.2017

W dniu 4 kwietnia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju przy ul. Kościelnej 4 odbyło się posiedzenie Rady LGD związane z pismami samorządu województwa z dnia 16.03.2017 dotyczącymi dokonanej w dniu 2 marca 2017 roku ponownej weryfikacji wniosków w związku ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z dnia 11.01.2017.

Na posiedzeniu ponownie rozpatrywano dwa protesty:

 1. Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 2. Marian Górny – nr wniosku LGD-DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci.

Dokonano ponownej (trzeciej) oceny wniosków biorąc pod uwagę zalecenia samorządu województwa sformułowane w pismach z dnia 16.03.2017 roku.

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady.

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców, zaleceń samorządu województwa i powtórnej analizie wniosków i biznesplanów podjęła decyzje w formie uchwał.

Na posiedzeniu odniesiono się również do pisma samorządu województwa z 16.03.2017 w sprawie oczywistych omyłek i złożenia wyjaśnień. Dokonano korekty dokumentów, podjęto stosowne uchwały i przyjęto wyjaśnienia do samorządu województwa.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady:

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROTESTÓW ZŁOŻONYCH W I NABORZE WNIOSKÓW ORAZ WYJAŚNIEŃ DO PISMA SAMORZADU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju przy ul. Kościelnej 4.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie przez Radę uwag do protestów złożonych w I naborze wniosków zgłoszonych przez Samorząd Województwa w stosunku do złożonych następujących protestów:
 1. a) Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 2. b) Marian Górny – nr wniosku LGD-DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci
 • Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Odniesienie się do uwag Samorządu Województwa dotyczących I naboru wniosków oraz przygotowanie odpowiedzi.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOZONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z DNIA 11.01.2017

W dniu 2 marca w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z dnia 11.01.2017.

Na posiedzeniu rozpatrywano dwa protesty, które wpłynęły w ramach przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady.

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców i powtórnej analizie wniosków i biznesplanów, podtrzymała swoją decyzję z dnia 11.01.2017 roku.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady:

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTÓW ZŁOZONYCH W I NABORZE WNIOSKÓW

Informuję, że w dniu 2 marca 2017 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Weryfikacja wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych następujących protestach:
 1. a) Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 2. b) Marian Górny – nr wniosku LGD-DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci
 • Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

RADA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” OCENIŁA OPERACJE ZŁOŻONE W PIERWSZYM NABORZE WNIOSKÓW

W dniu 11 stycznia 2017 roku w zajeździe Laguna w Skrobowie odbyło się pierwsze w nowym okresie programowania posiedzenie Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Nabór wniosków odbywał się w dniach 07.11.2016 do 06.12.2016. Na sześć różnych działań złożonych zostało łącznie 43 wnioski.

Na posiedzeniu członkowie Rady dokonali oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków oraz podjęli stosowne tej sprawie uchwały.

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Informuję, że w związku brakiem kworum i niemożnością procedowania i oceny operacji na zwołanym w dniu 21.12.2016 roku posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” celem oceny złożonych w I naborze wniosków prowadzonym przez LGD w okresie od 07.11.2016 do 06.12.2016, zwołuję posiedzenie Rady w dniu 11 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 które odbędzie się w  Restauracji Laguna, Skrobów Kolonia 101A.

Porządek obrad obejmuje:                                                  

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 • Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD
  w okresie 07.11.2016 – 06.12.2016,
 • Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LESNYM SZLAKIEM”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, informuje członków Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,  że w dniu 21 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” celem oceny złożonych wniosków w I naborze, który odbył się w dniach 07.11.2016-06.12.2016 roku.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kamionce przy ul. Lubartowskiej 1 (sala konferencyjna).

Porządek obrad obejmuje:                                                  

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 • Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 07.11.2016 – 06.12.2016,
 • Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, który mówi:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Z poważaniem

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD