POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 29 sierpnia 2018 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Na spotkaniu Rada zajęła się oceną i wyborem do finansowania złożonymi w naborze  w okresie od 02.07.2018 do 18.07.2018 wnioskami. W naborze złożono łącznie 10 wniosków.

 

Rada wybrała do finansowania wszystkie 10 wniosków. Wszystkie złożone wnioski znalazły się w dostępnym limicie środków.

Listy wniosków, uchwały:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informuję, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 13.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 02.07.2018 – 18.07.2018, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 02.07.2018 – 18.07.2018,
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Rozpatrzenie przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uwag samorządu województwa do protestu złożonego w I naborze wniosków 2016r. zgłoszonych przez Samorząd Województwa w stosunku do protestu:
  – Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 11. Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwoty wsparcia,
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 14. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOŻONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z POSIEDZENIA RADY W DNIACH 18-19.01.2018

W dniu 30 marca 2018 roku w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z posiedzenia w dniach 18-19.01.2018.

 

Na posiedzeniu ponownie rozpatrywano dwa protesty, które wpłynęły w ramach przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej.

 

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady.

 

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców w protestach oraz odnosząc się do uwag zawartych w pismach Samorządu Województwa , podjęła decyzje.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady:

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE PONOWNEJ OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW 1/2017 I 2/2017

Informuję, że w dniu 30 marca 2018 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Ponowna weryfikacja wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji, w związku z wezwaniem przez Zarząd Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych następujących protestach:

1) Eliza Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/19/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej owoców i warzyw”;

2) Gold Wind sp. z o.o. – nr wniosku LGD-DWiLS/II/6/1.1.2.RDG/2017, tytuł projektu „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych”,

 • Dokonanie ponownej weryfikacji wyników oceny operacji, w związku z wezwaniem Zarządu Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów z którymi wnioskodawca się nie zgadza wraz z ich uzasadnieniem,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOŻONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z POSIEDZENIA RADY W DNIACH 18-19.01.2018

 

W dniu 16 lutego 2018 roku w siedzibie biura LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się posiedzenie Rady LGD związane ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z posiedzenia w dniach 18-19.01.2018.

Na posiedzeniu rozpatrywano siedem protestów, które wpłynęły w ramach przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady.

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców w protestach i powtórnej analizie wniosków i biznesplanów, podjęła decyzje.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady;

 

Uchwały:

 

 

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTÓW ZŁOŻONYCH W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW 1/2017 I 2/2017

Informuję, że w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 13.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Weryfikacja wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych następujących protestach:

1) Eliza Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/19/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej owoców i warzyw”;

2) Beata Aftyka – nr wniosku LGD-DWiLS/I/13/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego „Bacówka nad jeziorem” w miejscowości Kunów”,

3) Szczepański Paweł Marcin – nr wniosku LGD-DWiLS/I/14/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Usługi minikoparką Paweł Szczepański”,

4) Anna Katarzyna Szulc – nr wniosku LGD-DWiLS/I/24/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej o profilu multimedialnym”,

5) Gold Wind sp. z o.o. – nr wniosku LGD-DWiLS/II/6/1.1.2.RDG/2017, tytuł projektu „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych”,

6) Ewelina Kozyra Sikorska – nr wniosku LGD-DWiLS/I/28/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  Biuro Projektowe Ewelina Kozyra-Sikorska”,

7) Amanda Paula Aftyka – nr wniosku LGD-DWiLS/I/31/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej; Agencja Ślubna Amanda Aftyka”,

 • Dokonanie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów z którymi wnioskodawca się nie zgadza operacji wraz z ich uzasadnieniem,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

 

W dniach 18 i 19 stycznia w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

 

Na dwudniowym spotkaniu Rada zajęła się oceną i wyborem do finansowania złożonych w czterech naborach w okresie od 20.11.2017 do 08.12.2017 wniosków.

 

Łącznie ocenie podlegało 74 wnioski.

 

Rada wybrała do finansowania łącznie 61 wniosków z czego w dostępnym limicie środków znalazło się 54 wnioski.

 

Czytaj więcej …

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1,2,3 i 4/2017 W OKRESIE OD 20.11.2017 DO 08.12.2017 ROKU

Informuję, że w dniach 18 i 19.01.2018 roku od godziny 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  biurze LGD w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 36 B.

Porządek obrad w dniach 18 i 19.12.2018 obejmuje:   

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Zapoznanie Rady z listami złożonych w naborach operacji,
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 5. Zapoznanie Rady z kartami wstępnej weryfikacji operacji złożonych w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy,
 6. Zatwierdzenie przez Radę Kart weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  dotyczących wniosków złożonych  w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w formie głosowania i podjęcia uchwały,
 7. Weryfikację wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem   i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz głosowanie nad przyjęciem listy wniosków złożonych zgodnie z terminem ich złożenia i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 8. Podjęcie przez Radę uchwał w sprawie operacji nie podlegających ocenie z ich uzasadnieniem,
 9. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1, 2, 3 i 4/2017 prowadzonych przez LGD,
 10. Ocena operacji spośród projektów, które zostały złożone w miejscu i terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków oraz wniosków podlegających ocenie,
 11. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 13. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 14. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 15. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ZŁOZONYCH PROTESTÓW OD WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW Z DNIA 11.01.2017

W dniu 4 kwietnia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju przy ul. Kościelnej 4 odbyło się posiedzenie Rady LGD związane z pismami samorządu województwa z dnia 16.03.2017 dotyczącymi dokonanej w dniu 2 marca 2017 roku ponownej weryfikacji wniosków w związku ze złożonymi przez wnioskodawców protestami na wyniki oceny Rady z dnia 11.01.2017.

Na posiedzeniu ponownie rozpatrywano dwa protesty:

 1. Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 2. Marian Górny – nr wniosku LGD-DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci.

Dokonano ponownej (trzeciej) oceny wniosków biorąc pod uwagę zalecenia samorządu województwa sformułowane w pismach z dnia 16.03.2017 roku.

W posiedzeniu udział wzięło 12 członków Rady.

Rada po dogłębnej analizie argumentów podnoszonych przez wnioskodawców, zaleceń samorządu województwa i powtórnej analizie wniosków i biznesplanów podjęła decyzje w formie uchwał.

Na posiedzeniu odniesiono się również do pisma samorządu województwa z 16.03.2017 w sprawie oczywistych omyłek i złożenia wyjaśnień. Dokonano korekty dokumentów, podjęto stosowne uchwały i przyjęto wyjaśnienia do samorządu województwa.

 

Dokumenty z posiedzenia Rady:

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROTESTÓW ZŁOŻONYCH W I NABORZE WNIOSKÓW ORAZ WYJAŚNIEŃ DO PISMA SAMORZADU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju przy ul. Kościelnej 4.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Rozpatrzenie przez Radę uwag do protestów złożonych w I naborze wniosków zgłoszonych przez Samorząd Województwa w stosunku do złożonych następujących protestów:
 1. a) Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”;
 2. b) Marian Górny – nr wniosku LGD-DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci
 • Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Odniesienie się do uwag Samorządu Województwa dotyczących I naboru wniosków oraz przygotowanie odpowiedzi.
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD