RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 3/2023

W dniu 15 listopada 2023 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborze przeprowadzonym w dniach 09.10.2023 – 23.10.2023 roku.

Rada oceniała wniosek z naboru na działanie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosku do finansowania.

 

Uchwały:

Protokół:

Rejestry interesów:

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINA WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIAZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW

Informuję, że w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 15.30 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Sernikach, Serniki 1A (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru 3 / 2023 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 09.10.2023 – 23.10.2023, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 09.10.2023 – 23.10.2023.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie listy wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

 

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody
.”

 

 

                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                Przewodniczący Rady LGD

                                                                                         „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 9 października 2023 do 23 października 2023 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na działanie:

 1. Budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze  wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 180 000,00 zł. Dostępny budżet działania wynosił – 185 428,51 zł.

 

Lista złożonych wniosków>>>

Zapytanie ofertowe na wykonanie kalendarza promocyjnego trójdzielnego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania kalendarza promocyjnego trójdzielnego  dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 02.10.2023 r. o godz. 12.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” (realizacja planu komunikacji) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Konkurs „Nasz Sołtys”

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczął się nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Inauguracja konkursu miała miejsce 27 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas wydarzenia Pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Ewa Szałachwiej, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL przybliżyli ideę konkursu. W spotkaniu wzięła również udział dwójka byłych sołtysów, która opowiedziała o swoich doświadczeniach podczas wieloletniego pełnienia tej funkcji.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.

 

Nagrody

Na laureatów, prócz przyznania tytułu „Nasz Sołtys”, w każdej kategorii czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce – 5 000 zł;

II miejsce – 4 000 zł;

III miejsce – 3 000 zł.

Dla Uczestników wyróżnionych prac konkursowych przewidziane są nagrody finansowe o wartości 2 000 zł.

 

Jak zgłosić Kandydata/Kandydatkę do tytułu „Nasz Sołtys”?

Zgłoszenie w formie filmu lub prezentacji multimedialnej obejmuje opisanie oraz przedstawienie działalności sołtysa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i swojego sołectwa, m.in.

 • wpływ na integrację społeczności lokalnej,
 • materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego;
 • działalność społeczna,
 • współpraca z samorządem gminy,
 • udział w konkursach,
 • aktywna reprezentacja sołectwa.

Zgłaszający mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne. Prace nie mogą być drukowane, malowane, pisane lub w innej formie przeniesionej na papier.

 

Kto może zgłaszać Kandydatów/Kandydatki?

Zgłoszeń dokonywać mogą:

 • rady sołeckie,
 • mieszkańcy sołectwa (co najmniej 5 osób),
 • rady parafialne,
 • organizacje społeczne i pozarządowe działające na wsi,
 • stowarzyszenia sołtysów,
 • organy władzy samorządowej – powiaty.

Kto może zostać Kandydatem/ Kandydatką do  tytułu „Nasz Sołtys”?

Do tytułu „Nasz Sołtys” można zgłaszać sołtysów z województwa lubelskiego, którzy aktualnie pełnią funkcję i pełnili ją przez cały poprzedni, 2022 rok.

 

Termin przesyłania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia można przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4

20-029  Lublin, Kancelaria Ogólna(parter);

 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin (pok. 519 na V piętrze).

Dokumenty do pobrania:

 

Rodzinny Piknik Kajakowy

W minioną niedzielę nad brzeg rzeki Wieprz ponownie zawitał duch kajakarstwa i rodzinnej atmosfery, a to wszystko za sprawą Rodzinnego Pikniku Kajakowego, który odbył się 2 lipca 2023 r. w miejscowości Serniki.

Wójt Gminy Serniki – Paweł Woźniak dokonał oficjalnego otwarcia imprezy oraz powitał obecnych gości w osobach:

 • Posła na Sejm RP/ Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka,
 • Posła na Sejm RP/ Wiceminister Finansów – Artura Sobonia
 • Posła na Sejm RP/ Wiceministra Aktywów Państwowych – Jana Kanthaka
 • Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lubartowskiego/ Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Lubartowie – Jana Sławeckiego,
 • Wójta Gminy Uścimów – Elizę Smoleń,
 • Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Sylwestra Goławskiego,
 • Komendanta Powiatowej Policji w Lubartowie – Andrzeja Antoniewskiego,
 • Kierownika KRUS w Lubartowie – Marka Jankowskiego,
 • Księży: ks. Zbigniewa Karbowniczka, Wojciecha Kamińskiego, ks. Andrzeja Narojczyka, ks. Piotra Kazimierskiego
 • Kierownik Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubartowie filia w Sernikach – Żanetę Jakubas-Karczmarz
 • oraz radnych i sołtysów z Gminy Serniki, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, prezesów OSP, prezesów stowarzyszeń i KGW z terenu Gminy Serniki.

W czasie Pikniku Rodzinnego w Sernikach rozegrane zostały regaty kajakowe na stawie. Kajakarze walczyli o Puchar Wójta Gminy Serniki i o Puchar Starosty Lubartowskiego. Jako pierwsza odbyła się również konkurencja kajakarska dla dzieci z opiekunem.

Wyniki zmagań kajakarzy:

Dzieci z opiekunem:
I. Brzostówka (Mariusz Misztal, Zuzanna Misztal)
II. Wola Sernicka (Izabela Tołubińska, Tomasz Tołubiński),
III. Nowa Wola (Wiktoria Wronisz, Joanna Wronisz).

O Puchar Wójta Gminy Serniki:
I. Czerniejów (Jakub Pydyś, Patryk Słomka)
II. Serniki Kolonia (Mariusz Budka, Ernest Serwin),
III. Serniki (Jacek Marzęda, Tomasz Tołubiński).

O Puchar Starosty Lubartowskiego:
I. Gmina Serniki (Jakub Pydyś, Patryk Słomka)
II. Gmina Lubartów (Krystian Lewkowicz, Paweł Fiutka),
III. Gmina Uścimów (Piotr Kołodziej, Adam Duklewski).

Organizatorzy podczas imprezy zapewnili moc atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych – podczas pikniku można było „nacieszyć oko i ucho” gdyż na scenie odbywały się występy artystyczne uczniów szkół z terenu Gminy Serniki oraz pokazy Aikido. Uczestnicy wydarzenia mogli spróbować kiełbaski z grilla oraz grochówki, a dzieciaki zajadały się popcornem, watą cukrową, goframi i sorbetem. Najmłodszym atrakcji dostarczyły również gry i zabawy z nagrodami, animacje, dmuchańce, fotobudka oraz wiele innych.

Nie mniejsze emocje towarzyszyły także rywalizacji podczas „Konkursu kaczek”, do którego w kategoriach dzieci i dorośli zgłosiło się łącznie 20 osób. Nagrody z rąk Wójta otrzymali: Alan Wronisz (kat. dzieci) oraz Witalis Danielecki (kat. dorośli).

Imprezie gminnej towarzyszył zorganizowany przez Stowarzyszenie „Nowoczesna Gmina” – Festiwal Serników połączony z konkursem na najsmaczniejszy Sernik, w którym wzięło udział aż 36 osób z terenu powiatu lubartowskiego i nie tylko. Wokół stoiska ze zgłoszonymi słodkościami zebrało się mnóstwo osób, którzy z niecierpliwością i w napięciu oczekiwali wyboru tego „najlepszego wypieku” oraz by po zakończonej prezentacji móc skosztować zgłoszonych ciast. Wyniki konkursu po burzliwych obradach komisji oceniającej w składzie: Zbigniew Karbowniczek, Leszek Zieliński, Jan Kanthak i Agnieszka Sidor były następujące:
I miejsce – Anna Kobyłka za „Sernik różany”
II miejsce – Nina Praczyk za „Sernik nowojorski”
II miejsce – Klaudia Sysiak za „Sernik orzechowy”
Wyróżnienie za najlepszą prezentację otrzymała pani Iwona Puchacz za „Prawdziwy sernik na zimno”.

Na zakończenie wydarzenia przewidziany został również rekreacyjny spływ kajakowy o trasie z Czerniejowa do Sernik, do którego mogły się zgłosić chętne osoby. Oprawę muzyczną podczas całej imprezy aż do późnych godzin wieczornych zapewnił dj Marko.

Za wsparcie finansowe w organizacji tego wydarzenia składamy serdeczne podziękowania dla sponsorów:

 • BKW Bogdan Tarnowski,
 • AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • W. STACHYRA Stanisław Stachyra,
 • Globitell Energia Serniki Sp. z o.o.,
 • „GEOWIERT” Stanisław Pawlik,
 • „KALTO” Tomasz Piwko,
 • Marek Pieńkosz Globus S.C. Usługi geodezyjne,
 • MAJPEX s. c. HANDEL USŁUGI, Małgorzata i Jerzy Pyła,
 • MAXIMUS Szczepan Sygnowski,
 • Społem Lubartów Grzegorz Poznański,
 • Wiesław Serwejuk Tymoda Meble na Zamówienie,
 • Fabryka Cukierków „Pszczółka”,
 • Kajaki Serniki Gustaw Budzyński,
 • Gabinety Stomatologiczne DENTIM Magdalena Mazurek,
 • Bank Spółdzielczy w Lubartowie,
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,
 • SOLBET Lubartów S.A.,
 • Zakład Produkcyjny BEMPRESA Sp. z o.o.