Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

– 5 tys. zł (do 30 osób),

– 6 tys. zł (od 31 do 75),

– 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Więcej informacji – otwórz

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-dla-kgw

 

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.

 

Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

 

Dotychczas przez kilkanaście ostatnich lat ten instrument pod nazwą LEADER sprawdził się na Lubelszczyźnie (i w kraju) na obszarach wiejskich. Był wdrażany poprzez Lokalne Strategie Rozwoju opracowane przez lokalne społeczności z udziałem lokalnych samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i innych lokalnych liderów. Finansowane były małe inicjatywy społeczne (jak np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, dziedzictwo lokalne) oraz gospodarcze (tworzenie nowych lokalnych firm i rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy i promocja produktów lokalnych). Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W nadchodzącym okresie programowania będzie o co najmniej 20% mniej pieniędzy z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Oznacza to, że na Lubelszczyźnie, na jej znacznym obszarze nie będzie finansowanych lokalnych inicjatyw z LSR. Stąd aby zapobiec takiej sytuacji jako Lubelska Sieć LGD wnosimy do Zarządu Województwa Lubelskiego o wprowadzenie do dokumentu  „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” mechanizmu RLKS.

 

Warto dodać, ze już 12 województw planuje mechanizm RLKS włączyć w swoich dokumentach regionalnych. Dwa z nich, podlaskie i kujawsko-pomorskie, z sukcesem i korzyścią dla swoich środowisk wiejskich i małych miast, ma już pozytywne doświadczenia we wdrażaniu tego instrumentu.

 

W województwie lubelskim, w którym (jako jedynym w kraju) większość mieszkańców zamieszkuje obszary wiejskie, powinno wspierać się inicjatywy lokalne na tych obszarach. Stąd uważamy, że mechanizm RLKS powinien być zapewniony w regionalnym programie „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”.

Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą elektroniczną w terminie do 30 września 2021 r. Duża liczba głosów w skali województwa może mieć realny wpływ na wprowadzenie instrumentu RLKS.

 

Informacje na temat konsultacji społecznych projektu dokumentu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” znajdziecie tutaj: Rozpoczynamy konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Województwo Lubelskie  Jest tam do pobrania ten Dokument oraz Formularz zgłaszania uwag.

Aby wysłać uwagi do projektu Dokumentu należy pobrać Formularz zgłaszania uwag.

 

Na pierwszy rzut oka nie jest on łatwy do wypełnienia, ponieważ trzeba podać bardzo konkretne informacje. Ale staje się prosty, jeśli wiemy co chcemy napisać. TUTAJ jest do pobrania wypełniona tabelka z sugerowanymi przez Lubelską Sieć LGD zmianami do wprowadzenia. Można się na niej wzorować a także dodać uwagi od siebie.

 

Wypełniona tabelkę wysyłamy w terminie do 30 września br. na adres: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl

WYJAZD STUDYJNY DO SŁOWENII W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY

240877286_4208668129188328_535389350749353108_nW ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.3: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mieszkańcy z terenu trzech Lokalnych Grup Działania: „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, „Jagiellońska Przystań” i „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w terminie od 22 sierpnia  do 28 sierpnia 2021 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  do region Bela Krajina (Słowenia).

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie na którym mieszkają. Uczestnicy poznali, jak powstają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów lokalnych na terenie Słowenii, poznali mechanizmy procesu marketingu, certyfikacji i sprzedaży tych produktów oraz plany rozwojowe przedsiębiorstw na najbliższe lata. Wizyta obejmowała również zwiedzanie miejsc związanych z turystyką i jej rozwojem, która jest jednym z elementów lokalnej przedsiębiorczości.

W wyjeździe uczestniczyło 40 osób z trzech Lokalnych Grup Działania partnerów projektu współpracy.

 

Galeria zdjęć z wizyty studyjnej – kliknij czytaj więcej

Czytaj więcej …

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania   tablic informacyjnych Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 09.09.2021 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Pliki do pobrania:

FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZA NAMI

W dniu 7 sierpnia 2021 roku w Parku miejskim w Kamionce odbył się pierwszy Festiwal Produktu Lokalnego.
Festiwal Lokalna Grupa Działania zorganizowała wspólnie z Gminą Kamionka. Patronatem wydarzenie objęła Pani Ewa Zybała Starosta Powiatu Lubartowskiego.
W festiwalu udział wzięło ponad 50 wystawców reprezentujących rzemiosło, produkty spożywcze, rękodzieło, sztukę, koła gospodyń wiejskich oraz zespoły śpiewacze i kapele ludowe.
Biorący udział w wydarzeniu zarówno wystawcy, jak i kupujący czy zwiedzający pozytywnie ocenili inicjatywę Lokalnej Grupy Działania i Gminy Kamionka co zobowiązuje organizatorów do kontynuowania podjętych w tym kierunku.
Organizatorzy składają podziękowania wystawcom, odwiedzającym, gościom i patronom wydarzenia za udział i zaangażowanie. Mamy nadzieję na kontynuowanie inicjatywy z pożytkiem dla producentów, mieszkańców i turystów.
Za organizatorów
Leszek Zieliński
Prezes LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szakiem”

 

Czytaj więcej …

Wizyta studyjna na terenie Słowenii – przyjmujemy zgłoszenia!

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ogłasza nabór kandydatów na wizytę studyjną do regionu Bela Krajina (Słowenia) w terminie od 22 sierpnia do 28 sierpnia 2021.

 

Wizyta studyjna odbędzie się u Partnera zagranicznego projektu współpracy, tj. LAS Dolenjska in Bela Krajina ( region Bela Krajina/Słowenia), której celem jest poznanie dobrych praktyk związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych oraz podniesienie motywacji uczestników wyjazdu studyjnego do działań związanych z produkcją, sprzedażą i promocją lokalnych produktów na terenie „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

W ramach wizyty przewidziano zwiedzanie obiektów oraz spotkania z osobami zajmującymi się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych na terenie Słowenii.

 

Więcej informacji o programie wyjazdu studyjnego i zasadach uczestnictwa w pełnym ogłoszeniu o naborze kandydatów oraz karcie zgłoszeniowej poniżej.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 sierpnia 2021 r. Zapraszamy!

 

VI RAID ROWEROWY DLA UCZCCZENIA WYZWOLENIA GMINY FIRLEJ PRZEZ 27 WOŁYŃSKĄ DYWIZJĘ PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ

W dniu 24 lipca 2021 roku odbył się rajd rowerowy po terenie gminy Firlej. Rajd jak co roku upamiętnia wyzwolenie gminy Firlej spod okupacji niemieckiej przez 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej. Część trasy biegła wyznaczonym przez Lokalną Grupę Działania szlakiem. W rajdzie uczestniczyły całe rodziny. Pogoda sprzyjała tego rodzaju wypoczynkowi.

„LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dla uczestników przekazała koszulki, czapeczki i worki wodoodporne dedykowane dla rowerzystów.

Upominki zakupione w ramach finansowania z poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.