Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Niedźwiada w dniu 5 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 5.08.2022 w urzędzie gminy w Niedźwiadzie odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 21 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Niedźwiada.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Rzeka Wieprz + stare koryto Wieprza

·         Zalew w Pałecznicy

·         Lasy

·         Czyste powietrze

·         Brak przemysłu

·         Zasoby surowców naturalnych i mineralnych (bursztyn, gaz, kopalnie piasku i kruszywa)

·         Rezerwaty, ekosystemy

·         Działające stowarzyszenia i KGW

·         Zespoły śpiewacze

·         Ochotnicze straże pożarne

·         Zaplecze szkolne i przedszkolne

·         Dobra infrastruktura drogowa

·         Place zabaw + siłownie

·         Świetlice wiejskie

·         Oczyszczalnia ścieków

·         Zabytkowa architektura sakralna + muzeum parafialne

·         Twórcy ludowi (palmy, haft krzyżykowy)

·         Wzrost świadomości mieszkańców

·         Szlaki rowerowe i nordic walking

·         Pomniki przyrody

·         Gminny Klub Sportowy „Niedźwiada”

 

 

·         Słabo rozwinięta przedsiębiorczość

·         Duża emigracja i migracja

·         Słabej klasy ziemie

·         Słaba komunikacja publiczna

·         Niskie zaangażowanie społeczności lokalnej

·         Niska dostępność do dóbr kultury i miejsc uprawiania sportu

·         Nieuregulowane stosunki własnościowe ziemi

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Agroturystyka

·         Produkcja zdrowej żywności

·         Turystyka aktywna

·         Wykorzystanie potencjału intelektualnego mieszkańców

·         Reemigracja ludzi na wieś

·         Większy komfort życia na wsi

·         Tereny pod budownictwo jednorodzinne

·         Fundusze pomocowe

·         Dzika zwierzyna – nadmiar

·         Problemy z wykorzystaniem środków unijnych

·         Wyludnianie

·         Starzenie się społeczeństwa

·         Wydobycie bursztynu

·         Zamykanie szkół

 

 


 

 

Kluczowe problemy gminy Niedźwiada zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Słaba infrastruktura turystyczna
 • Słaby stan finansowy organizacji pozarządowych
 • Zubożenie społeczeństwa
 • Degradacja środowiska
 • Mała dostępność do instytucji kultury
 • Dzika zwierzyna
 • Zły stan dróg lokalnych
 • Niestabilna sytuacja w rolnictwie – brak rynków zbytu duże wahania cen
 • Zbyt małe zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz wzrostu integracji społecznej
 • Słaba komunikacja publiczna
 • Brak miejsc pracy
 • Brak promocji posiadanych obiektów oraz miejsc kulturalno – rekreacyjnych
 • Brak kanalizacji
 • Słaba współpraca z organizacjami
 • Zły stan dróg polnych
 • Problemy z dziką zwierzyna

 

 

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Stworzenie przystani kajakowej przy rzece Wieprz
 • Rozwój rybactwa śródlądowego (budowa domków wypoczynkowych, łowiska dla wędkarzy)
 • Rozwój transportu publicznego
 • Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi
 • Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
 • Rozwój agroturystyki
 • Promocja produktów lokalnych
 • Poprawa dostępu do małej infrastruktury
 • Wsparcie dla dzieci, młodzieży i seniorów
 • Utworzenie punktów informacji
 • Tworzenie zagród edukacyjnych
 • Rozwój małej gastronomii