Zapytanie ofertowe dotyczące „Utworzenia miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku na portalu ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła zapytanie ofertowe o numerze: 35/04/06/2018 na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”. Zapytanie to można znaleźć pod linkiem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Dokumentacja techniczna cz.1

Dokumentacja techniczna cz.2

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Przedmiar robót

Wykaz robót budowlanych

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony internetowej wraz z zakupem usług hostingowych

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w imieniu partnerów projektu współpracy: LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Polesie” i LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie strony internetowej wraz z zakupem usług hostingowych dla w/w Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.

Termin składania ofert upływa 15.05 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020..

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, ze w dniu 4 maja 2018 roku na portalu ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła zapytanie ofertowe o numerze: 29/04/05/2018 na utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice. Zapytanie to można znaleźć pod linkiem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

 

Treść zapytania wraz z załącznikami poniżej:

Zapytanie ofertowe na wykonanie przewodnika turystycznego dla kajakarzy

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 na portalu ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazało się zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy na realizację zadania wykonania przewodnika turystycznego dla kajakarzy. Zapraszamy zainteresowanych do składania ofert. Więcej informacji na stronie:  http://www.zielonypierscien.eu/zamowienia-%e2%80%93-ogloszenia/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-i-druk-przewodnika-dla-kajakarzy

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie szkoleń dla Rady, i pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Rady, i pracowników biura z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju  dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 13.11.2017 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla mieszkańców obszaru a w szczególności grup defaworyzowanych w zakresie przedsiębiorczości

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców obszaru a w szczególności grup defaworyzowanych w zakresie przedsiębiorczości dla Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 25.07.2017 r. o godz. 12.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853