Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania tras nordic walking oraz oznakowania trasy rowerowej

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania tras nordic walking oraz oznakowania trasy rowerowej na terenie

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .

Termin składania ofert upływa 28.11.2019. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020..

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie przewodnika turystycznego

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  wykonania   przewodnika turystycznego Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy dla Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 04.11.2019 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.3. „„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/854 58 53

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla Rady Zarządu i pracowników biura

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla Rady, Zarządu i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Termin składania ofert upływa 02.10.2019 r. o godz. 14.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Zapytanie ofertowe dotyczące „Utworzenia miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku na portalu ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła zapytanie ofertowe o numerze: 35/04/06/2018 na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”. Zapytanie to można znaleźć pod linkiem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Dokumentacja techniczna cz.1

Dokumentacja techniczna cz.2

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Przedmiar robót

Wykaz robót budowlanych

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania strony internetowej wraz z zakupem usług hostingowych

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w imieniu partnerów projektu współpracy: LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Polesie” i LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie strony internetowej wraz z zakupem usług hostingowych dla w/w Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.

Termin składania ofert upływa 15.05 r. o godz. 15.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane w ramach poddziałania ” Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020..

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853