Informacja o podjęciu uchwały przez Zarząd LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o konsultacjach dotyczących aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę:

w sprawie: przystąpienia do procedury konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających z ubiegania się przez LGD  o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.

Uwagi można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Propozycje zmian zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja o podjęciu uchwał przez Zarząd LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:

1) o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie nowych przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających ze zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy,

2) konsultacji zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD.

Uwagi można zgłaszać do dnia 17 marca 2017 roku.

W przypadku pkt. 1 oczekujemy na propozycje realizacji projektów współpracy w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

W przypadku pkt.2 propozycje zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD prosimy przesyłać na Karcie zmiany kryteriów lokalnych

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian przesyłamy na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, Regulamin Rady LGD znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

 

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW W ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NABORZE WNIOSKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informujemy, że w dniach 4 i 7 listopada 2016 roku, w Urzędzie Gminy w Lubartowie sala nr 8 wnioskodawcy będą mogli skorzystać z wynajętego przez Lokalną Grupę Działania eksperta, który zainteresowanym, będzie służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków i biznes planów.

Konsultacje będą się odbywać w godz. 9.00 – 14.00

Więcej informacji i umawianie spotkań pod numerem telefonu LGD: 81/854 58 53.

SZKOLENIA DLA ZARZĄDU, RADY I BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informujemy wszystkich członków Zarządu i Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o szkoleniach organów LGD przed zbliżającym się naborem wniosków.

Szkolenia mają na celu zapoznanie w/w organów z zasadami wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach poddziałania 19.2 oraz zasad oceny i wyboru projektów do finansowania.

Poniżej terminy, tematyka i programy szkoleń:

  1. 20 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul Lubelska 18A
    w sali nr 8  szkolenie dla Zarządu, Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

Temat: zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 11.30 – omówienie aktów prawnych normujących wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

11.30 – 12.00 – przerwa obiadowa,

12.00 – 14.45 – przedstawienie i omówienie elementów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, które będą wdrażane na terenie LSR w latach 2016 – 2022.

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

 

  1. 27 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul Lubelska 18A w sali nr 8 szkolenie dla Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

 

Temat: zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 10.30 – omówienie wniosku i biznes planu oraz niezbędnych załączników na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

10.30 – 11.30 – omówienie umowy na przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

11.30 – 12.00 – przerwa obiadowa,

12.00 – 13.45 – omówienie wniosku, biznes planu oraz załączników do wniosku na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

13.45 – 14.45 – omówienie umowy na przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

 

  1. 03 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul Lubelska 18A w sali nr 8 szkolenie dla Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

Temat: zasady oceny i wyboru projektów do finansowania.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 9.45 – omówienie ogłoszenia o naborze wniosków LGD,

9.45 – 11.30 – procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

11.30 – 12.00 – przerwa obiadowa,

12.00 – 13.45 – omówienie Regulaminu organu decyzyjnego Rady LGD,

13.45 – 14.45 – lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych LGD,

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

 

Informujemy, że względu na późniejsze upoważnienie do procedowania, oceny wniosków i podejmowania uchwał, szkolenie dla członków Rady jest obowiązkowe.