Druki

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego) 

 • Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 25 maja 2018 r.

  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów  – otwórz 
   Uwaga, jeżeli otwierają Państwo formularz wniosku w przeglądarce innej niż Internet Explorer prosimy o zapisanie dokumentu na pulpicie
  • Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów – otwórz
  • Załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy gospodarstwa rolnego –
   otwórz
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz
  • Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw – otwórz

 

1.Deklaracje członkowskie:

 • Deklaracja przystąpienia do LGD – osoba fizyczna (.doc) (.pdf)
 • Deklaracja przystąpienia do LGD – osoba prawna (.doc) (.pdf)

2. Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Biznesplan (wersja 4z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 

8) RODO – formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

7) RODO – formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 

 

ZAŁĄCZNIKI LGD DO WNIOSKU UZASADNIENIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI: