Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Serniki w dniu 12 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 12.08.2022 w urzędzie gminy w Sernikach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 23 osoby reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Serniki.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Klub seniora

·         Przedszkole

·         Potencjał rzeki Wieprz

·         Zasoby leśne

·         Bagno z unikatowymi roślinami

·         Czyste powietrze (mikroklimat)

·         Stanowisko archeologiczne – neolityczne

·         Bliskość aglomeracji Lubelskiej i Lubartowskiej

·         Pokłady bursztynu

·         Pokłady torfu i piasku

·         Korzystne warunki do OZE

·         Zespół i kabaret ”Brzostowiacy”

·         Chór parafialny

·         Wykwalifikowana kadra w szkolnictwie

·         Duża ilość ludzi wykształconych

·         Obszary inwestycyjne

·         Dynamicznie działające kluby sportowe

·         Bogate zasoby historyczne i kultura  sięgająca czasów prehistorycznych

·         Lokalna (bogata) twórczość ludowa

·         Sprawnie działająca sieć biblioteczna

·         OSP i KGW

·         Brak ścieżek rowerowych

·         Brak przemysłu

·         Rozdrobniona gospodarka rolna

·         Brak inwestorów zewnętrznych

·         Niska aktywność mieszkańców

·         Wyludnianie się gminy

·         Niski przyrost naturalny

·         Zły stan komunikacji publicznej

·         Brak bazy noclegowej i gastronomicznej

·         Niedostateczna promocja  gminy

·         Słaba baza obiektów sportowych

·         Niedostateczna baza agroturystyczna wraz z towarzyszącą infrastrukturą

·         Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

·         Słabo rozwinięte produkty lokalne

·         Brak miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Rozwój OZE

·         Wykorzystanie dziedzictwa historycznego

·         Pozyskanie środków rozwojowych

·         Rozwój grup producenckich

·         Rozwój turystyki

·         Pozytywne tendencje demograficzne

·         Obszary inwestycyjne

·         Aktywacja stowarzyszeń

·         Polityka senioralna

·         Wyludnianie się gminy

·         Nieumiejętność współpracy między organizacjami

·         Brak miejsc pracy

·         Niskie dochody samorządu i mieszkańców

·         Niedostateczne wykorzystanie potencjału intelektualnego i artystycznego

·         Niska świadomość społeczna i ekonomiczna mieszkańców gminy

·         Problemy społeczne – patologie

 

 

Kluczowe problemy gminy Serniki zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Brak usług opiekuńczych dla osób starszych
 • Niska świadomość społeczna i ekonomiczna mieszkańców
 • Niski przyrost naturalny
 • Mała aktywność mieszkańców
 • Słabo rozwinięta komunikacja publiczna
 • Dzikie wysypiska śmieci
 • Brak produktu regionalnego
 • Słaba baza noclegowa i gastronomiczna
 • Słaba współpraca lokalna
 • Mało miejsc przyciągających turystów
 • Małą liczba miejsc odpoczynku przy trasach rowerowych
 • Niska świadomość ekologiczna
 • Brak promocji turystycznej gminy Serniki
 • Brak akceptacji społecznej do finansowania zadań z obszaru kultury, sportu, rekreacji
 • Zły stan finansowy gminy – zadłużenie
 • Mało miejsc spotkań dla młodzieży

 

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Tworzenie gospodarstw agroturystycznych
 • Stworzenie koncepcji inteligentnej wsi
 • Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi
 • Poprawa dostępu do usług lokalnej społeczności
 • Rozwój przedsiębiorstw społecznych
 • Rozwój produktów lokalnych
 • Rozwój opieki senioralnej
 • Centrum spotkań dla młodzieży
 • Stworzenie biblioteki cyfrowej
 • Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywności
 • Budowa ścieżek pieszych i rowerowych
 • Rozwój rolnictwa eko
 • Tworzenie kempingów dla turystów
 • Organizacja gospodarstw opiekuńczych
 • Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej
 • Tworzenie tablic edukacyjnych
 • Tworzenie miejsc do sprzedaży produktów lokalnych
 • Organizacja szkoleń dla osób starszych
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców