Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Firlej w dniu 14 lipca 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 14.07.2022 w urzędzie gminy w Firleju odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Firlej.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Położenie geograficzne

·         Rozwijająca się infrastruktura turystyczna – sieć szlaków

·         Zasoby przyrodnicze (jeziora, rzeki, lasy)

·         Dobry stan środowiska naturalnego

·         Tereny rolnicze

·         Zasoby ludzkie

·         Zorganizowana infrastruktura turystyczna

·         Liczne i aktywne stowarzyszenia

·         Wykształceni mieszkańcy

·         Dobra infrastruktura zlokalizowana w siedzibie gminy

·         Dużo gospodarstw agroturystycznych i kwater prywatnych

·         Cykliczne imprezy promujące gminę

·         Infrastruktura nowocześnie wyposażona

·         Dobra dostępność komunikacyjna

·         Bardzo dobra absorpcja środków zewnętrznych

·         Duża hala sportowa do organizacji imprez

 

 

·         Niska jakość dróg lokalnych

·         Słabe gleby

·         Rozdrobnione rolnictwo

·         Brak grup producenckich

·         Brak przydomowych oczyszczalni ścieków

·         Duża odległość od aglomeracji miejskich

·         Gospodarka oparta o rolnictwo i turystykę

·         Brak przedsiębiorstw produkcyjnych

·         Wykształcenie  osób nieadekwatne do rynku pracy

·         Emigracja i migracja ludności

·         Brak miejsc opieki dla seniorów i niepełnosprawnych

·         Brak punktu informacji turystycznej

·         Słabe wykorzystanie walorów gminy

·         Brak aktywnych twórców ludowych

·         Brak lokalnych produktów

·         Niska zamożność społeczeństwa

·         Brak wykorzystania nowoczesnych technologii obniżających koszt funkcjonowania gospodarstw domowych  – mała liczba projektów

·         Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

·         Słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna

·         Słabe wykorzystanie świetlic na rzecz aktywizacji społecznej

·         Brak inwestorów zakładających działalności gospodarcze

·         Niski standard usług turystycznych

·         Krótki sezon turystyczny i brak pomysłu na jego wydłużenie

·         Brak projektów innowacyjnych w zakresie OZE

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Zainicjowanie współpracy podmiotów zajmujących się usługami turystycznymi

·         Rozwój działalności organizacji pozarządowych

·         Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych

·         Rozwój nowych usług turystycznych

·         Wykorzystanie istniejącej infrastruktury

·         Organizowanie imprez promujących obszar gminy

·         Zaangażowanie twórców ludowych

·         Poprawa infrastruktury turystycznej

·         Zwiększenie aktywności i lokalnej społeczności

·         Współpraca aktywnych liderów lokalnych w obszarze turystyki, kultury i przedsiębiorczości

·         Pobudzenie przedsiębiorczości

·         Organizacja imprez sportowych o zasięgu ponad lokalnym

·         Rozwój działań na rzecz seniorów

·         Wzrost zagrożenia dla zdrowia mieszkańców

·         Degradacja zasobów przyrodniczych związanych ze zmianami klimatu

·         Utrata zaufania społecznego

·         Wyludnianie gminny

·         Skomplikowane procedury w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

·         Niska aktywność społeczna ludności

·         Polityka fiskalna utrudniająca zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

·         Mniejsze środki na zabezpieczenie obszaru polityki społecznej

·         Marginalizacja mniejszych miejscowości w gminie

·         Zwiększenie obowiązków gminy bez zabezpieczenia środków finansowych

·         Wzrost liczby mieszkańców z niskimi kwalifikacjami

·         Słaby rozwój nowoczesnych technologii

 

Kluczowe problemy gminy Firlej zidentyfikowane podczas warsztatów:

 • Niska jakość dróg lokalnych
 • Słabe gleby
 • Rozdrobnione rolnictwo
 • Brak grup producenckich
 • Brak przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Duża odległość od aglomeracji miejskich
 • Gospodarka oparta o rolnictwo i turystykę
 • Brak przedsiębiorstw produkcyjnych
 • Wykształcenie osób nieadekwatne do rynku pracy
 • Emigracja i migracja ludności
 • Brak miejsc opieki dla seniorów i niepełnosprawnych
 • Brak punktu informacji turystycznej
 • Słabe wykorzystanie walorów gminy
 • Brak aktywnych twórców ludowych
 • Brak lokalnych produktów
 • Niska zamożność społeczeństwa
 • Brak wykorzystania nowoczesnych technologii obniżających koszt funkcjonowania gospodarstw domowych – mała liczba projektów
 • Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • Słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna
 • Słabe wykorzystanie świetlic na rzecz aktywizacji społecznej
 • Brak inwestorów zakładających działalności gospodarcze
 • Niski standard usług turystycznych
 • Krótki sezon turystyczny i brak pomysłu na jego wydłużenie
 • Brak projektów innowacyjnych w zakresie OZE

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Rozwój odnawialnych źródeł energii
 • Rozwój innowacji w gospodarstwach domowych
 • Rozwój cyfryzacji wśród społeczności lokalnej
 • Wprowadzenie parkometrów elektronicznych oraz stworzenie mapy parkingów płatnych i bezpłatnych
 • Stworzenie aplikacji e-przewodnik w gminie
 • Rozwój świadomości w kierunku e-sportowym
 • Cyfryzacja kultury gminnej
 • Rozwój monitoringu w miejscach publicznych
 • Postawienie automatów z pamiątkami
 • Instalacja w miejscach publicznych ładowarek do telefonów
 • Stworzenie trasy rekreacyjnej
 • Rozwój podmiotów oferujących zajęcia warsztatowe dla mieszkańców, wykorzystujących lokalne produkty rolne oraz nowoczesne technologie
 • Organizacja konkursów propagujących ochronę środowiska i klimatu
 • Rozwój turystyki połączony z ochroną środowiska, klimatu i edukacją zdrowotną
 • Współpraca podmiotów oferujących usługi turystyczne – stworzenie platformy internetowej do wspólnej promocji, marketingu i wydarzeń
 • Poprawa stanu ekologii – stworzenie innowacyjnych ławek rekreacyjnych
 • Aktywizacja lokalnych liderów – szkolenia z nowoczesnych metod zarządzania i marketingu internetowego
 • Warsztaty z ekologicznych rozwiązań w gospodarstwach domowych
 • Podniesienie poziomu wiedzy o innowacyjnych i inteligentnych rozwiązaniach – szkolenia z zakresu funkcjonowania inteligentnych wiosek, organizacja wyjazdów studyjnych
 • Poprawa dobrostanu i opieki senioralnej – prowadzenie portalu z możliwością rezerwacji spotkań ze specjalistami z obszaru psychogerontologii, geriatrii
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w sezonie turystycznym
 • Stworzenie punktu informacji turystycznej
 • Rewitalizacja centrów miejscowości
 • Organizacja cyklicznych imprez sportowo-turystycznych przybliżających walory turystyczne
 • Zielona energia dla szkół
 • Rozwój innowacyjnych usług
 • Rozwój ścieżek pieszych i rowerowych
 • Rozwój produktów lokalnych
 • Rozwój ekologicznych środków transportu turystycznego
 • Zagospodarowanie drugiego jeziora