Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Jeziorzany w dniu 18 lipca 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 18.07.2022 w urzędzie gminy w Jeziorzanach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób reprezentujących różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Jeziorzany.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Atrakcyjne położenie

·         Bogata historia obszaru

·         Bezpieczeństwo

·         Tendencja do angażowania

·         Produkcja owoców miękkich

·         Infrastruktura(woda ,kanalizacja , gaz)

·         Oczyszczalnia ścieków

·         Kolektory słoneczne

·         Wieprz wraz z  rozlewiskami

·         Natura 2000-siedliska rzadkich gatunków ptaków

·         Tereny do uprawiania wędkarstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Słabe połączenia komunikacyjne

·         Bezrobocie

·         Brak stałych miejsc pracy

·         Starzejące się społeczeństwo

·         Wyjazd młodzieży do dużych miast

·         Wyludnianie się terenu

·         Duża ilość beneficjentów pomocy społecznej

·         Patologie społeczne

·         Brak terenów inwestycyjnych

·         Apatia społeczna grup społecznych

·         Słaba jakość dróg lokalnych

·         Brak koncepcji zagospodarowania przestrzennego

·         Niska aktywność społeczna

·         Brak dostępu do lekarzy specjalistów

·         Słaby dostęp do nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych

·         Słabo rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna

·         Słaba oferta kulturalna

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Pobudzenie ludzi do działalności

·         Rozwój turystyki i agroturystyki

·         Rozwój sektora stowarzyszeń

·         Rozwój małej gastronomi

·         Wykorzystanie istniejących zasobów

·         Wykorzystanie lokalnej historii

·         Stworzenie terenów inwestycyjnych

·         Tereny pod budownictwo lokalne

·         Mentalność społeczeństwa

·         Brak studium zagospodarowania terenów

·         Ciągłe zmiany i nadmiar przepisów

·         Wyludnianie terenu

·         Brak regulacji rzeki Wieprz

 

Kluczowe problemy gminy Jeziorzany zidentyfikowane podczas warsztatów:

 • Słaba aktywność społeczna
 • Brak dobrych dróg
 • Brak bazy agroturystycznej
 • Brak promocji zasobów lokalnych
 • Brak miejsc do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego różnych grup społecznych
 • Brak infrastruktury turystycznej –szlaków i tras
 • Budowa infrastruktury drogowej
 • Zła jakość infrastruktury drogowej
 • Mała ilość placów zabaw
 • Brak środków na imprezy sportowe
 • Słabe wyposażenie świetlic wiejskich
 • Brak zaplecza dla działalności świetlic wiejskich
 • Brak infrastruktury i bazy gastronomicznej
 • Brak rękodzieła oraz rzemiosła lokalnego
 • Brak oferty edukacyjno- rozrywkowej dla różnych grup wiekowych
 • Brak infrastruktury sportowej
 • Słaba promocja gminy i jej terenu
 • Brak promocji historii regionu oraz brak inicjatyw które tą historię wyeksponują
 • Brak ścieżek rowerowych , szlaków tematycznych

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Uruchomienie i oznakowanie szlaków turystycznych
 • Promocja turystyki
 • Przeprawa promowa (reaktywacja)
 • Imprezy plenerowe promujące produkty lokalne
 • Budowa stacji ładowania samochodów
 • Wypożyczalnia kajaków, rowerów
 • Elektroniczna informacja turystyczna w zakresie ochrony przyrody
 • Rozwój sportów wodnych
 • Organizacja turniejów szachowych – plenerowych
 • Konkursy fotograficzne, malarskie, filmowe
 • Organizacja festynów wakacyjnych
 • Grillowanie ryb
 • Organizacja biegów łysobyckich
 • Organizacja spotkań seniorów
 • Budowa bazy agroturystycznej z wykorzystaniem lokalnych zasobów
 • Rozwój komunikacji wiejskiej, np. meleksy
 • Stworzenie miejsc łowisk ryb
 • Budowa ścieżek rowerowych o zasięgu międzygminnym
 • Usługi mobilne dla seniorów
 • Elektroniczny system obsługi mieszkańców
 • Zakup promów
 • Stworzenie pomostów na dołach
 • Organizacja imprez kitesurfingu