Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Abramów w dniu 11 lipca 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 11.07.2022 w urzędzie gminy w Abramowie przy ulicy 22 Lipca 2 odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 29 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Abramów.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 

·         Rozwój odnawialnych źródeł energii

·         Czyste środowisko naturalne

·         Dobra gospodarka rolna

·         Rozwinięty handel

·         Cmentarz wojenny w Marcinowie

·         Lochy w Wielkiem

·         Place zabaw

·         Twórcy ludowi

·         Działające OSP

·         Oferta zajęć dla dzieci

·         Oczyszczalnia ścieków

 

 

 

 

 

 

 

·         Ujemny przyrost naturalny

·         Migracja mieszkańców

·         Mała liczba świetlic

·         Brak centrum kultury

·         Zła sieć dróg lokalnych i dróg powiatowych

·         Słaba aktywność społeczna

·         Niski poziom zasobności mieszkańców

·         Niski poziom skanalizowania wsi

·         Słaba opłacalność produkcji rolnej

·         Mała atrakcyjność gminy dla inwestorów,

·         Niska przedsiębiorczość związana również z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej,

·         Mała atrakcyjność turystyczna gminy połączona z brakiem infrastruktury turystycznej

·         Niska świadomość kulturowa a co za tym idzie brak więzi mieszkańców i tożsamości z terenem na którym zamieszkują

·         Skomplikowane procedury administracyjne

·         Zły stan służby zdrowia

·         Brak parkingów

·         Brak gminnych projektów na przydomowe oczyszczalnie ścieków

SZANSE ZAGROŻENIA
 

·         Produkcja rolnicza stworzenie kooperatywy przez producentów

·         Wielofunkcyjny obiekt sportowy również do celów rehabilitacyjnych

·         Poprawienie stanu służby zdrowia

·         Poprawa pracy gminnej administracji

 

 

·         Migracja ludności gminy

·         Starzejące się społeczeństwo

·         Spadek opłacalności produkcji rolnej

·         Bezrobocie

 

 

Kluczowe problemy gminy Abramów zidentyfikowane podczas warsztatów:

 • Ujemny przyrost naturalny
 • Migracja mieszkańców
 • Mała liczba świetlic
 • Brak centrum kultury
 • Zła sieć dróg lokalnych i dróg powiatowych
 • Słaba aktywność społeczna
 • Niski poziom zasobności mieszkańców
 • Niski poziom skanalizowania wsi
 • Słaba opłacalność produkcji rolnej
 • Mała atrakcyjność gminy dla inwestorów,
 • Niska przedsiębiorczość związana również z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Mała atrakcyjność turystyczna gminy połączona z brakiem infrastruktury turystycznej
 • Niska świadomość kulturowa a co za tym idzie brak więzi mieszkańców i tożsamości z terenem na którym zamieszkują
 • Skomplikowane procedury administracyjne
 • Zły stan służby zdrowia
 • Brak parkingów

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Rozwój produktów lokalnych opartych na bazie produkowanych na tym terenie ziół
 • Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Rozwój bazy agroturystycznej
 • Rozwój sieci kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Wzrost zaangażowania mieszkańców w poprawę funkcjonowania gminy
 • Rozwój oferty dla seniorów: kluby seniora, dostęp do specjalistów
 • Modernizacja infrastruktury opieki zdrowotnej
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych
 • Stworzenie miejsca służącego promowaniu i sprzedaży produktów lokalnych
 • Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób wykluczonych
 • Utworzenie centrum kultury
 • Budowa marki lokalnej.