Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Michów w dniu 2 sierpnia 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 2.08.2022 w urzędzie gminy w Michowie odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 16 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Michów.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 

·         Rzeka Wieprz

·         Stawy rybne

·         Tereny natura 2000

·         Dobra infrastruktura drogowa

·         Dobra infrastruktura wodociągowa

·         Produkcja zdrowej żywności

·         Czyste środowisko

·         Średnie gospodarstwa rolne

 

·         Niskie wykształcenie ludności

·         Brak przemysłu

·         Słabej klasy ziemie

·         Tereny zalewowe

·         Rozdrobnione gospodarstwa rolne

·         Brak szkoleń zawodowych

·         Słabe zaangażowanie społeczne

·         Wyludnianie

·         Brak szkoleń internetowych

·         Słaba komunikacja publiczna

·         Niski poziom zasobności finansowej ludności

·         Stagnacja w rozwoju gospodarczym

·         Dzikie wysypiska śmieci

 

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Tereny inwestycyjne uzbrojone

·         Środki zewnętrzne

·         Internet – źródło informacji

·         Lepsza promocja gminy

·         Aktywizacja mieszkańców

·         Lokalni liderzy

·         Agroturystyka

·         Integracja mieszkańców

·         Mała przedsiębiorczość

·         Farmy fotowoltaiczne

·         Bobry, dziki

·         Powodzie

·         Słabe inicjatywy mieszkańców

·         Biurokracja

·         Bezrobocie

·         Niski przyrost naturalny

·         Wyludnianie terenów

 


 

 

Kluczowe problemy gminy Michów zidentyfikowane podczas warsztatów:

 

 • Słaba jakość dróg lokalnych
 • Brak skupu płodów rolnych
 • Brak pobocza dla bezpiecznego ruchu pieszych do przystanków a szczególnie dzieci
 • Brak części oświetlenia w gminie
 • Słaba integracja mieszkańców
 • Słaba melioracja podmokłych terenów
 • Wyludnianie się wiosek
 • Brak możliwości spędzania wolnego czasu młodzieży i dzieci oraz dorosłych
 • Brak miejsca na spotkania integracyjne
 • Słaba komunikacja publiczna
 • Słabe zainteresowanie gminy oświatą i problemami mieszkańców
 • Słaba promocja zdrowia
 • Brak zajęcia dla osób młodych

 

 

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Rozwój przedsiębiorczości lokalnej
 • Kształtowanie świadomości obywatelskiej
 • Rozwój gospodarstw agroturystycznych
 • Rozwój produktów lokalnych
 • Szkolenia z rolnictwa ekologicznego
 • Tworzenie zagród edukacyjnych
 • Instalowanie automatów do sprzedaży produktów lokalnych