Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Kock w dniu 18 lipca 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 18.07.2022 w urzędzie gminy w Kocku odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 18 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Kock.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Rzeki, starorzecza

·         Obszar, natura 2000

·         Rzadkie gatunki roślin i zwierząt

·         Kultura

·         Dziedzictwo historyczne

·         Produkcja zdrowej żywności

·         Baza sportowa i rekreacyjna

·         Dobre połączenia drogowe

·         Bliskość dróg krajowych

·         Tereny inwestycyjne

·         Niskie podatki

·         Zabytki

·         Szlaki turystyczne

·         Twórcy ludowi

·         Zespoły śpiewacze

·         Wykształcenie ludności

·         Położenie geograficzne

 

·         Brak miejsc do zabaw dla dzieci

·         Bezrobocie

·         Patologie społeczne

·         Dużo ziemi słabej klasy

·         Duże rozdrobnienie gospodarstw

·         Bierność mieszkańców

·         Brak miejsc do spędzania wolnego czasu np. dla młodzieży

·         Niskie dochody ludności

·         Emigracja i migracja

·         Słaba promocja przedsiębiorców i gminy

·         Mała liczba miejsc do zabaw dla dzieci

 

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Produkcja zdrowej żywności

·         Rozwój turystyki

·         Rozwój rękodzieła ludowego

·         Utworzenie muzeum, izby pamięci

·         Charakterystyczne imprezy

·         Odnawialne źródła energii

·         Tereny inwestycyjne

·         Natura 2000- turystyka obserwacyjna

·         Turystyka kajakowa

·         Produkt lokalny

·         Organizacja czasu wolnego dla  grup turystycznych

·         Przewodnicy

·         Szlaki turystyczne –opracowanie, oznaczenie

·         Kiermasze rękodzieła

 

·         Złe nastawienie apatia, zniechęcenie

·         Trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

·         brak zainteresowania ze strony turystów

·         Zmiana polityki gospodarczej na mniej korzystną

·         Starzenie się społeczeństwa

·         Mała integracja społeczeństwa

 

 


 

Kluczowe problemy gminy Kock zidentyfikowane podczas warsztatów:

 • Braki kadrowe w sektorze publicznym
 • Zawiłość procedur w pozyskiwaniu środków publicznych
 • Brak aktywności społecznej młodzieży
 • Brak miejsc pracy – bezrobocie
 • Bierność ludzka
 • Słaby rozwój turystyki
 • Słaba promocja gminy
 • Problemy finansowe gminy
 • Brak współpracy miedzy ludzkiej, apatia, negatywne nastawienie
 • Wymierające tradycje
 • Nieuporządkowanie gospodarki ściekowej
 • Słaba aktywność społeczna
 • Rozdrobnienie gospodarstw
 • Bark miejsc pracy dla młodych ludzi
 • Słaba promocja lokalnych twórców
 • Niewielkie pespektywy dla młodych osób do pozostania na terenie gminy
 • Stagnacja
 • Brak turystów
 • Mała świadomość społeczna na temat pozyskiwania środków na rozwój
 • Brak perspektyw poprawy dla młodych ludzi
 • Brak miejsc spotkań dla młodzieży
 • Brak integracji na wsi
 • Trudności w dostępie do opieki lekarskiej
 • Ospałość i zniechęcenie
 • Niskie dochody mieszkańców gminy
 • Brak miejsc dla dzieci do lat 3

 

 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Inkubatory gospodarcze dla przedsiębiorców lokalnych
 • Promocja lokalnego produktu
 • Rozwój tematycznych szlaków turystycznych
 • Aktywizacja gospodarcza z wykorzystaniem lokalnych produktów
 • Budowa parku linowe i skateparku
 • Utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • Nawiązywanie partnerstw międzysektorowych w celu eliminacji patologii społecznych
 • Wyznaczenie i oznaczenie szlaków pieszych i rowerowych
 • Utworzenie miejsca do uprawiania sportu i rekreacji
 • Utworzenie lodowiska w Kocku
 • Zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć szkolnych
 • Utworzenie świetlic dla młodzieży w okresie wakacyjnym