Warsztaty konsultacyjne ze społecznością lokalną w gminie Kamionka w dniu 20 lipca 2022 r. dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027

W dniu 20.07.2022 w urzędzie gminy w Kamionce odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023-2027.

O spotkaniu społeczność lokalna była informowana w szczególności poprzez:

 • stronę internetową LGD i urzędu gminy,
 • lokalny portal internetowy „Lubartów24”,
 • pracowników urzędu gminy.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób reprezentujące różne sektory oraz mieszkańców obszaru gminy Kamionka.

Na wstępie spotkania zebrani zostali zapoznani głównymi założeniami  PROW i Leadera w perspektywie finansowej 2024-2027. Zostały zaprezentowane możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy dokonali identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR. Następnie skupiono się na identyfikacji i analizie kluczowych problemów społecznych i gospodarczych obszaru. Kolejnym krokiem było wypracowanie propozycji celów i działań, które odnosiły się do uwidocznionych wcześniej problemów, i które mają szanse na rozwiązanie w najbliższych latach, m. in. dzięki wsparciu w ramach inicjatywy LEADER. Biorąc pod uwagę priorytety polityk publicznych w sferze obszarów wiejskich poddano pod dyskusję możliwości realizacji projektów w ramach tzw. koncepcji Smart Village.

 

 

 

Propozycje analiz mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wypracowane podczas spotkania:

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
·         Odzyskanie praw miejskich

·         Organizacja jarmarków lokalnych

·         Duże obszary leśne

·         Pomniki przyrody

·         Czyste środowisko naturalne

·         Stawy rybne wraz z chronionymi gatunkami fauny i flory

·         Kopalnie piasku

·         Obszary chronione

·         Muzeum Zamoyskich

·         Bogata historia Kamionki-Tkactwo

·         Zabytki

·         Układ urbanistyczny miejscowości Kamionki

·         Rosnąca aktywność mieszkańców-Stowarzyszenia, KGW

·         Bliskość miasta wojewódzkiego

·         Oryginalna oferta artystyczno-kulturalna

·         Baza oświatowa szkolna

·         Rozwijające się produkty lokalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Brak infrastruktury dla osób wykluczonych

·         Słaba aktywność mieszkańców

·         Rozdrobniona i niskodochodowa gospodarka rolna

·         Mała ilość zakładów pracy

·         Brak terenów inwestycyjnych

·         Niskiej klasy grunty

·         Słaba jakość dróg lokalnych

·         Niedostateczna oferta kulturalna(publiczna , mało różnorodna)

·         Niedostatecznie wykorzystane zasoby historyczne i kulturowe

·         Niewystarczająca promocja gminy

·         Brak atrakcyjnej oferty szlaków turystycznych

·         Słaba promocja lokalnych produktów

·         Niewykorzystany potencjał stawów rybnych w Samoklęskach

·         Niewykorzystany potencjał Pałacu w Kozłówce

·         Słaba oferta gastronomiczno-noclegowa

·         Niewystarczający transport publiczny

·         Brak żłobka

·         Słaba aktywność seniorów

·         Brak rewitalizacji boiska w Kamionce i terenu przy rzece

·         Brak ronda w Kamionce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA
·         Rozwój turystyki aktywnej

·         Wykorzystanie bliskości muzeum Zamoyskich

·         Pozyskanie środków zewnętrznych

·         Wypromowanie produktów lokalnych

·         Wypromowanie lokalnych liderów

·         Stworzenie oferty turystycznej

·         Włączenie dzieci i młodzieży w działalność społeczną(zuchy)

·         Stworzenie zwartych szlaków turystycznych

·         Lepsza promocja zasobów

·         Trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

·         Brak liderów lokalnych

·         Zmieniające się przepisy

·         Słabnąca aktywność mieszkańców

·         Brak profesjonalnego doradztwa dla biznesu lokalnego

·         Skomplikowane procedury

·         Brak zaangażowania osób w dłuższym okresie

·         Ubożenie społeczeństwa

 

 

Kluczowe problemy gminy Kamionka zidentyfikowane podczas warsztatów:

 • Niska aktywność społeczna mieszkańców (postawa roszczeniowa, małe zaangażowanie w inicjatywy)
 • Słaba infrastruktura społeczna i techniczna
 • Niewykorzystanie potencjału Muzeum w Kozłówce
 • Niska jakość życia mieszkańców
 • Brak środków finansowych na remonty zabytków
 • Słaba oferta turystyczna
 • Słaba oferta kulturalna
 • Zła jakość dróg
 • Coraz większa roszczeniowość ludzi
 • Kapliczki przydrożne w złym stanie
 • Mała liczba obiektów sportowych
 • Brak zaangażowania mieszkańców
 • Brak funduszy na inwestycje
 • Brak kadry do rozwoju ruchu turystycznego
 • Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
 • Brak żłobka
 • Brak bazy noclegowej i gastronomicznej
 • Słaba promocja lokalnych produktów
 • Niewykorzystany potencjał stawów rybnych w Samoklęskach
 • Słaba aktywność seniorów
 • Brak rewitalizacji boiska w Kamionce i terenu przy rzece
 • Brak ronda w Kamionce

 

 

 


 

Cele i kierunki rozwoju:

 • Stworzenie spójnej oferty turystycznej dla całej gminy
 • Stworzenie punktów gastronomicznych i noclegowych
 • Promocja produktów lokalnych
 • Lepsze wykorzystanie miejsc kultury
 • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie i historycznie
 • Rozwój transportu publicznego
 • Promocja oferty turystycznej z wykorzystaniem potencjału muzeum w Kozłówce
 • Rozwój współpracy międzysektorowej
 • Stworzenie kiosku turystycznego w centrum Kamionki
 • Reaktywacja grup rekonstrukcyjnych
 • Budowa ronda w Kamionce
 • Zagospodarowanie boiska „Pasternik”
 • Zagospodarowanie terenu przy rzece na cele rekreacyjne
 • Stworzenie gminnego systemu informacji turystycznej
 • Powstanie dziennego domu opieki nad seniorami
 • Stworzenie multimedialnego informatora turystycznego
 • Budowa sztucznego lodowiska
 • Rozwój infrastruktury sportowej
 • Budowa kręgielni na wolnym powietrzu
 • Budowa żłobka
 • Rozbudowa centrum kultury
 • Stworzenie zielonego przystanku SMART
 • Wyeksponowanie pomników przyrody