Informuję, że w dniu 30 marca 2018 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

  • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
  • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
  • Przyjęcie porządku obrad,
  • Ponowna weryfikacja wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji, w związku z wezwaniem przez Zarząd Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych następujących protestach:

1) Eliza Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/19/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej owoców i warzyw”;

2) Gold Wind sp. z o.o. – nr wniosku LGD-DWiLS/II/6/1.1.2.RDG/2017, tytuł projektu „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych”,

  • Dokonanie ponownej weryfikacji wyników oceny operacji, w związku z wezwaniem Zarządu Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów z którymi wnioskodawca się nie zgadza wraz z ich uzasadnieniem,
  • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
  • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
  • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
  • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD