Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 26.06.2020 r. o godz. 14.00, w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, przy ul. Lubelskiej 36B, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                    i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2019.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2019.
 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2020.
 12. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2020  w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2020.
 13. Przedstawienie założeń oraz dotychczasowych prac nad międzynarodowym projektem współpracy realizowanym przez LGD.
 14. Przedstawienie założeń oraz dotychczasowych prac nad projektem współpracy dotyczącym rozwoju turystyki rowerowej realizowanym przez LGD.
 15. Przedstawienie stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2014-2020.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Leszek Zieliński

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Projekty dokumentów: