Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 24.05.2019 r. o godz. 13.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w roku 2018.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018.
 11. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2019.
 12. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2019  w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2019.
 13. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 14. Głosowanie nad uchwała nr 5/2019 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 15. Przyjęcie rezygnacji Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 16. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 17. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2019 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 18. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 w zakresie  przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających                   z ubiegania się przez LGD  o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR.
 19. Głosowanie nad uchwałą nr 7/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                     Wioletta Wierzbicka

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Projekty dokumentów: