Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 11/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 6. Przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
 7. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
 8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
 10. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
 11. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

 

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                       Wioletta Wierzbicka

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                            LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Materiały na walne: