Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017.
 7. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 11. Głosowanie nad uchwałą nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 13. Głosowanie nad uchwałą nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 14. Głosowanie nad uchwałą nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu oraz powołaniem nowego składu Rady.
 15. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018
 16. Głosowanie nad uchwałą nr 10/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Z poważaniem

                                                                                     Wioletta Wierzbicka

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Materiały: