Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 23.02.2018 r. o godz. 13.00, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
  4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .
  5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2018 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  6. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2018 w sprawie przyjęcia w Stowarzyszeniu LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Z poważaniem

 Wioletta Wierzbicka

    Prezes Zarządu

 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”