W dniach od 10 października 2018 do 25 października 2018 roku trwał nabór wniosków na działanie:

  • wzmocnienia kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z    grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.). Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie 1.5.1. wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł.

Plik do pobrania: