INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW W ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NABORZE WNIOSKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informujemy, że w dniach 4 i 7 listopada 2016 roku, w Urzędzie Gminy w Lubartowie sala nr 8 wnioskodawcy będą mogli skorzystać z wynajętego przez Lokalną Grupę Działania eksperta, który zainteresowanym, będzie służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków i biznes planów.

Konsultacje będą się odbywać w godz. 9.00 – 14.00

Więcej informacji i umawianie spotkań pod numerem telefonu LGD: 81/854 58 53.

SZKOLENIA DLA ZARZĄDU, RADY I BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Informujemy wszystkich członków Zarządu i Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o szkoleniach organów LGD przed zbliżającym się naborem wniosków.

Szkolenia mają na celu zapoznanie w/w organów z zasadami wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach poddziałania 19.2 oraz zasad oceny i wyboru projektów do finansowania.

Poniżej terminy, tematyka i programy szkoleń:

  1. 20 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul Lubelska 18A
    w sali nr 8  szkolenie dla Zarządu, Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

Temat: zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 11.30 – omówienie aktów prawnych normujących wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

11.30 – 12.00 – przerwa obiadowa,

12.00 – 14.45 – przedstawienie i omówienie elementów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, które będą wdrażane na terenie LSR w latach 2016 – 2022.

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

 

  1. 27 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul Lubelska 18A w sali nr 8 szkolenie dla Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

 

Temat: zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 10.30 – omówienie wniosku i biznes planu oraz niezbędnych załączników na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

10.30 – 11.30 – omówienie umowy na przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

11.30 – 12.00 – przerwa obiadowa,

12.00 – 13.45 – omówienie wniosku, biznes planu oraz załączników do wniosku na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

13.45 – 14.45 – omówienie umowy na przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność na operacje
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

 

  1. 03 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Lubartowie, ul Lubelska 18A w sali nr 8 szkolenie dla Rady i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

Temat: zasady oceny i wyboru projektów do finansowania.

Program szkolenia:

9.00 – 9.15 – rozpoczęcie szkolenia, sprawy organizacyjne,

9.15 – 9.45 – omówienie ogłoszenia o naborze wniosków LGD,

9.45 – 11.30 – procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR,

11.30 – 12.00 – przerwa obiadowa,

12.00 – 13.45 – omówienie Regulaminu organu decyzyjnego Rady LGD,

13.45 – 14.45 – lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych LGD,

14.45 – 15.00 – zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

 

Informujemy, że względu na późniejsze upoważnienie do procedowania, oceny wniosków i podejmowania uchwał, szkolenie dla członków Rady jest obowiązkowe.

SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZED PIERWSZYM NABOREM WNIOSKÓW

W dniach od 19 do 30 września w 10 gminach partnerskich Lokalnej Grupy Działania odbyły się spotkania z mieszkańcami terenu w związku z planowanym pierwszym w perspektywie 2014-2020 naborem wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez mieszkańców obszaru.

Na spotkaniach uczestnicy zostali zapoznani z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju.

Oprócz przedsięwzięć na które będzie ogłoszony nabór wniosków, zebrani na spotkaniach, zostali zapoznani z przedsięwzięciami, które będą realizowane w ramach działań biura LGD.

Organizator spotkań, biuro LGD, odpowiadał również na liczne pytania związane z przygotowaniem wniosków i biznes planów.

Nabór wniosków LGD zaplanowało w okresie od 7 listopada do 6 grudnia 2016 roku.

W spotkaniach udział wzięło 95 osób.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej Lokalnej Grupy Działania www.lgdlubartow.org.pl na której już wkrótce zostanie opublikowane ogłoszenie o naborze wraz z aktualnymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku w naborze.

 

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych  kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.

Uwagi można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2016 roku na Karcie zmiany kryteriów lokalnych na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, stosowne rozporządzenia, ustawy i wytyczne niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

 

Konsultacje LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” związane z pracami na strategią na lata 2014-2020 w Gminie Jeziorzany

W dniu 8 października 2015 roku w gminie Jeziorzany Lokalna Grupa Działania zakończyła pierwszy etap spotkań związanych z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju. Na spotkaniu dokonano analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w dziesięciu zakresach tematycznych istotnych dla funkcjonowania mieszkańców gminy Jeziorzany.

Obecni zapoznali się z uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania Leadera w latach 2014-2020. Zebrani mieli możliwość podzielenia się pomysłami działań, które chcieliby zrealizować w najbliższych latach.

Zastanawiano się również nad możliwościami wykorzystania funduszy na rozwój przedsiębiorczości zwłaszcza w kontekście turystycznego wykorzystania rzeki Wieprz.