SPOTKANIA INFORMACYJNE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZED PIERWSZYM NABOREM WNIOSKÓW

W dniach od 19 do 30 września w 10 gminach partnerskich Lokalnej Grupy Działania odbyły się spotkania z mieszkańcami terenu w związku z planowanym pierwszym w perspektywie 2014-2020 naborem wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez mieszkańców obszaru.

Na spotkaniach uczestnicy zostali zapoznani z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju.

Oprócz przedsięwzięć na które będzie ogłoszony nabór wniosków, zebrani na spotkaniach, zostali zapoznani z przedsięwzięciami, które będą realizowane w ramach działań biura LGD.

Organizator spotkań, biuro LGD, odpowiadał również na liczne pytania związane z przygotowaniem wniosków i biznes planów.

Nabór wniosków LGD zaplanowało w okresie od 7 listopada do 6 grudnia 2016 roku.

W spotkaniach udział wzięło 95 osób.

Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony internetowej Lokalnej Grupy Działania www.lgdlubartow.org.pl na której już wkrótce zostanie opublikowane ogłoszenie o naborze wraz z aktualnymi dokumentami niezbędnymi do przygotowania wniosku w naborze.

 

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwałę o przystąpieniu do procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych  kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.

Uwagi można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2016 roku na Karcie zmiany kryteriów lokalnych na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, stosowne rozporządzenia, ustawy i wytyczne niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

 

Konsultacje LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” związane z pracami na strategią na lata 2014-2020 w Gminie Jeziorzany

W dniu 8 października 2015 roku w gminie Jeziorzany Lokalna Grupa Działania zakończyła pierwszy etap spotkań związanych z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju. Na spotkaniu dokonano analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w dziesięciu zakresach tematycznych istotnych dla funkcjonowania mieszkańców gminy Jeziorzany.

Obecni zapoznali się z uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania Leadera w latach 2014-2020. Zebrani mieli możliwość podzielenia się pomysłami działań, które chcieliby zrealizować w najbliższych latach.

Zastanawiano się również nad możliwościami wykorzystania funduszy na rozwój przedsiębiorczości zwłaszcza w kontekście turystycznego wykorzystania rzeki Wieprz.