WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYJĘŁO ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W dniu 7 lutego 2020 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Na spotkaniu dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówiono również stan prac nad projektami współpracy

 

Dokumenty z walnego zebrania członków:

 

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Zachęcamy do rozpowszechnienia ankiety wśród znajomych i rodziny (choćby przez portale społecznościowe np. facebooka).

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapytanie ofertowe na dostarczenie toreb bawełnianych reklamowo-promocyjnych wraz z ologowaniem

Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” zaprasza Wykonawców do składania ofert  dotyczącego dostarczenia toreb bawełnianych reklamowo – promocyjnych wraz z ologowaniem  dla  Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Termin składania ofert upływa 10.02.2020 r. o godz. 10.00. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@lgdlubartow.org.pl.

Zamówienie będzie realizowane ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba do kontaktu: Leszek Zieliński, tel. 81/8545853

 

Pliki do pobrania:

Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego celem rozpoznania rynku na  przeprowadzenia dwu dniowego wyjazdu studyjnego na terenie Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” dla Lokalnej Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przygotowywanego w ramach projektu współpracy

 

Szanowni oferenci !

Bardzo dziękujemy za przesłanie ofert. Pozwoliło nam to rozeznać rynek i ustalić szacunkowe koszty oraz nakreślić program wyjazdu jaki będziemy chcieli zrealizować.

W chwili obecnej przygotowujemy do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego wniosek na realizację projektu współpracy.

Spieszymy poinformować, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu, skontaktujemy się z oferentami, celem ostatecznego wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia.

 

Wykaz ofert na wykonanie wyjazdu studyjnego >>>

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na  organizację wyjazdu studyjnego na teren Słowenii w ramach przygotowywanego projektu współpracy dla Lokalnych Grup Działania: „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, „Jagiellońska Przystań” i „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Szanowni oferenci !

Bardzo dziękujemy za przesłanie ofert. Pozwoliło nam to rozeznać rynek i ustalić szacunkowe koszty oraz nakreślić program wyjazdu jaki będziemy chcieli zrealizować.

W chwili obecnej przygotowujemy do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego wniosek na realizację projektu współpracy.

Spieszymy poinformować, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu, skontaktujemy się z oferentami, celem ostatecznego wyboru wykonawcy do realizacji zamówienia.

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Lista złożonych ofert >>>

Wykaz ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie koszulek i czapeczek promocyjnych dla Stowarzyszenia LGD Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informujemy, że w ramach zapytania ofertowego wpłynęło 40 ofert na wykonanie koszulek i czapeczek promocyjnych. Wybrana została oferta z najniższą ceną: Goma Mariusz Markut, ul. Mireckiego 13, 37- 459 Stalowa Wola. W przypadku, gdy wybrany wykonawca, przed podpisaniem umowy, nie zagwarantuje należytego i terminowego wykonania zlecenia, zarząd stowarzyszenia zawrze umowę z kolejnym wykonawcą z poniższej listy, który zaoferował najniższą cenę oraz zagwarantuje realizację zlecenia.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Z poważaniem

Leszek Zieliński

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Lista złożonych ofert >>>

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 36B, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
  4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.
  5. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Rady LGD w związku z rezygnacją członków Rady z pełnionych funkcji.
  6. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  7. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2020 w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Pliki do pobrania:

 

 

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                        Leszek Zieliński

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

 

Projekty dokumentów>