ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje zainteresowane osoby i podmioty o rozpoczęciu z dniem 2 lipca 2018 roku naboru wniosków. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciach, dostępnych środkach i wymaganych dokumentach w ogłoszeniach o naborze zamieszczonych poniżej:

Zapytanie ofertowe dotyczące „Utworzenia miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku na portalu ogłoszeniowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła zapytanie ofertowe o numerze: 35/04/06/2018 na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice”. Zapytanie to można znaleźć pod linkiem:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

 

Dokumentacja techniczna cz.1

Dokumentacja techniczna cz.2

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Przedmiar robót

Wykaz robót budowlanych

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 15.06.2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18A, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017.
 7. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017.
 8. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 10. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 11. Głosowanie nad uchwałą nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 13. Głosowanie nad uchwałą nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w latach 2015-2017.
 14. Głosowanie nad uchwałą nr 9/2018 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu oraz powołaniem nowego składu Rady.
 15. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018
 16. Głosowanie nad uchwałą nr 10/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Z poważaniem

                                                                                     Wioletta Wierzbicka

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                     LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Materiały:

26.05.2018 KALEJDOSKOP REGIONALNY Reportaż Magdy Grydniewskiej „Dziki raj”

26 maja 2018r. w Rado Lublin została nagrana audycja przygotowana w ramach projektu „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, który jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” wraz z partnerami. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”, jednego z partnerów, pan Leszek Zieliński przedstawił walory turystyczne rzeki Wieprz, aktualne wydarzenia oraz plany związane z rozwojem turystyki na Wieprzu na terenie powiatu lubartowskiego.

Szczegóły w artykule i nagraniu z audycji:

Link: https://www.radio.lublin.pl/news/kalejdoskop-regionalny-2335714

Audycja jest finansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.