INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W SPRAWIE ROZPATRZENIA PROTESTÓW ZŁOŻONYCH W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW 1/2017 I 2/2017

Informuję, że w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 13.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:                                                           

 • Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 • Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 • Przyjęcie porządku obrad,
 • Weryfikacja wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonych następujących protestach:

1) Eliza Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/19/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej owoców i warzyw”;

2) Beata Aftyka – nr wniosku LGD-DWiLS/I/13/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego „Bacówka nad jeziorem” w miejscowości Kunów”,

3) Szczepański Paweł Marcin – nr wniosku LGD-DWiLS/I/14/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Usługi minikoparką Paweł Szczepański”,

4) Anna Katarzyna Szulc – nr wniosku LGD-DWiLS/I/24/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Rozpoczęcie działalności gospodarczej o profilu multimedialnym”,

5) Gold Wind sp. z o.o. – nr wniosku LGD-DWiLS/II/6/1.1.2.RDG/2017, tytuł projektu „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych”,

6) Ewelina Kozyra Sikorska – nr wniosku LGD-DWiLS/I/28/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  Biuro Projektowe Ewelina Kozyra-Sikorska”,

7) Amanda Paula Aftyka – nr wniosku LGD-DWiLS/I/31/1.1.1.ZDG/2017, tytuł projektu „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej; Agencja Ślubna Amanda Aftyka”,

 • Dokonanie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny projektów w zakresie kryteriów i zarzutów z którymi wnioskodawca się nie zgadza operacji wraz z ich uzasadnieniem,
 • Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 • Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 • Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 • Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Z poważaniem,

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 23.02.2018 r. o godz. 13.00, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2018 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 6. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2018 w sprawie przyjęcia w Stowarzyszeniu LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Z poważaniem

 Wioletta Wierzbicka

    Prezes Zarządu

 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

 

W dniach 18 i 19 stycznia w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

 

Na dwudniowym spotkaniu Rada zajęła się oceną i wyborem do finansowania złożonych w czterech naborach w okresie od 20.11.2017 do 08.12.2017 wniosków.

 

Łącznie ocenie podlegało 74 wnioski.

 

Rada wybrała do finansowania łącznie 61 wniosków z czego w dostępnym limicie środków znalazło się 54 wnioski.

 

Czytaj więcej …

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1,2,3 i 4/2017 W OKRESIE OD 20.11.2017 DO 08.12.2017 ROKU

Informuję, że w dniach 18 i 19.01.2018 roku od godziny 9.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  biurze LGD w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 36 B.

Porządek obrad w dniach 18 i 19.12.2018 obejmuje:   

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Przyjęcie porządku obrad,
 3. Zapoznanie Rady z listami złożonych w naborach operacji,
 4. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 5. Zapoznanie Rady z kartami wstępnej weryfikacji operacji złożonych w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy,
 6. Zatwierdzenie przez Radę Kart weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020  dotyczących wniosków złożonych  w LGD w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w formie głosowania i podjęcia uchwały,
 7. Weryfikację wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem   i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz głosowanie nad przyjęciem listy wniosków złożonych zgodnie z terminem ich złożenia i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 8. Podjęcie przez Radę uchwał w sprawie operacji nie podlegających ocenie z ich uzasadnieniem,
 9. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1, 2, 3 i 4/2017 prowadzonych przez LGD,
 10. Ocena operacji spośród projektów, które zostały złożone w miejscu i terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków oraz wniosków podlegających ocenie,
 11. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia,
 13. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 14. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 15. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W okresie od 20 listopada 2017 do 8 grudnia 2017 roku LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” prowadziła nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia:

 1. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.). Limit dostępnych środków: 1 368 000,00 zł;
 2. rozwijanie działalności  gospodarczej  (przedsięwzięcie 1.1.2.). Limit dostępnych środków:  1 262 024, 00  zł;
 3. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.).Limit dostępnych środków: 1 592 200, 86 zł;
 4. zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.). Limit dostępnych środków: 222 454, 00  zł.

Łącznie dostępny limit środków to 4 444 678,86 zł.

W naborze na w/w przedsięwzięcia wpłynęło 74 wnioski. Wnioskowana kwota pomocy ze złożonych wniosków to 5 750 158,00 zł.

 

Listy złożonych wniosków>

Informacja o dniu wolnym

Uprzejmie informujemy, że biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w dniu 10 listopada 2017 r. (piątek) będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy w zamian za święto 11 Listopada przypadające w sobotę.