KONSULTACJE DOKUMENTU LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

 

lgd

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje mieszkańców obszaru LGD ,  że została przygotowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

Dokument wieńczy wielomiesięczne prace związane z jego przygotowaniem. Prace te były oparte na konsultacjach ze społecznością obszaru LGD, pracami w grupach roboczych, które nadawały kształt poszczególnym elementom strategii.

Z dokumentem można się zapoznać, jak również wnieść do niego uwagi, w biurze Lokalnej Grupy Działania w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Konsultacje dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 będą trwały do końca miesiąca czerwca 2023 roku.

Prezes LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Leszek Zieliński

Zakończenie procesu konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie zmian w budżecie przedsięwzięć

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje, że zakończył proces konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie zmian w budżecie przedsięwzięć.

Celem wprowadzonych zmian było dokonanie przesunięć w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami. Zmiany te są spowodowane potrzebą aktualizacji LSR w związku realizacją projektów współpracy.

Na posiedzeniu zatwierdzono również Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2023-2027.

Zmieniona Lokalna Strategia Rozwoju, znajduje się w załączonym pliku.

.

Dokumenty:

RADA LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” DOKONAŁA OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1 i 2/2023

W dniu 19 maja 2023 roku Rada LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w naborach przeprowadzonych w dniach 31.03.2023 -13.04.2023 roku.

Rada oceniała wnioski z naborów na działania:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.),

Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)

Rada na posiedzeniu dokonała wyboru wniosków do finansowania.

 

Uchwały:

Protokół:

Rejestry interesów:

 

Uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały w sprawie przystąpienia do procedury konsultacji  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników oraz zmian w planie działania i budżecie.

Celem przygotowanych propozycji zmian są przesunięcia w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami wynikającymi  z potrzebą aktualizacji LSR w związku realizacją projektów współpracy.

Uwagi można zgłaszać do dnia 31 maja 2023 roku.

Propozycje zmian  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 prosimy przesyłać na Karcie aktualizacji / zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, proponowane przez zarząd  znajdują się w załączonym pliku.

 

Dokumenty:

INFORMACJA PRZEWODNICZACEGO RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” O ZWOŁANIU POSIEDZENIA RADY LGD W ZWIĄZKU Z OCENĄ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH 1/2023 I 2/2023

Informuję, że w dniu 19 maja 2023 roku o godzinie 16.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się w  Sernikach, Serniki 1A (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naborów 1 i 2 / 2023 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 31.03.2023 – 13.04.2023, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów 1 i 2 prowadzonego przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie 31.03.2023 – 13.04.2023.
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia.
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

 

                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Mariusz Wiktor Sienkiewicz

                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady LGD

                                                                                                                                                     „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Nowy Informator Turystyczny Lokalnej Grupy Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

JUŻ JEST‼️
‍♀️‍♂️
Nowy Informator Turystyczny Lokalnej Grupy Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
Przy współpracy z firmą CARTiGO Hubert Mroczkiewicz udało nam się stworzyć zbiór wielu cennych informacji oraz swego rodzaju przewodnik po najciekawszych miejscach zlokalizowanych na terenie 10 gmin.
W informatorze można odnaleźć mapy, opisy, ciekawostki dotyczące wielu inwestycji oraz masę pięknych zdjęć, które z pewnością zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu i odkrywania na nowo perełek naszego regionu.
1.

Ocalić od zapomnienia

UWAGA‼️
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że już są dostępne kolejne numery biuletynów z cyklu “Ocalić od zapomnienia”.
Cykl ten jest poświęcony różnym aspektom dziedzictwa terenu Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
Najnowsze publikacje są kontynuacją dwóch folderów wydanych w 2022 r. – “Kościoły” oraz “Miejsca pamięci – Ziemia Lubartowska”
Pojawiła się również nowość, czyli dwie części pt. “Stare Budownictwo na Ziemi Lubartowskiej”. Można w nich odnaleźć wiele różnych ciekawostek na temat starych chat, dawnego sposobu budowania oraz różnego rodzaju przesądów i zabobonów, które były nieodłącznym elementem życia naszych przodków.
Serdecznie zachęcamy do nabycia i lektury naszych publikacji. Naprawdę warto.
2.

LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABORY WNIOSKÓW

W dniach od 31 marca 2023 do 13 kwietnia 2023 roku LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” prowadziła nabory wniosków na działania:

 1. podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.)
 2. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.)

W  naborze wpłynęło:

 1. budowa lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 5 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania – 455 182,00 PLN
 2. podejmowanie działalności gospodarczej 9 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania – 777 665,88 PLN

Listy złożonych wniosków: