WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, przy ul. Kościelnej 4, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” .
 5. Głosowanie nad uchwałą nr 11/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
 6. Przedstawienie zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
 7. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych.
 8. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
 9. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji i operacji własnych.
 10. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
 11. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały  na Walne Zebranie Członków dostępne będą do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania, przy  ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie i na stronie internetowej LGD (www.lgdlubartow.org.pl) na 7 dni przed terminem  obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

 

                                                                                                       Z poważaniem

                                                                       Wioletta Wierzbicka

                                                                        Prezes Zarządu

                                                                            LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Materiały na walne:

Badanie poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

 

Poniżej znajdują się linki do ankiet dla mieszkańców poszczególnych gmin:

 

Z góry dziękujemy za pomoc.

Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

KONSULTACJE ZMIAN W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:

1) o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie,

2) konsultacji zmian w dokumentach: Regulaminie Rady LGD, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Uwagi można zgłaszać do dnia 30 listopada 2018 roku.

W przypadku pkt. 1 oczekujemy na propozycje przesunięć środków z przedsięwzięcia 1.5.1. Lokalnej Strategii Rozwoju.

W przypadku pkt.2 propozycje zmian w dokumentach: Regulaminie Rady LGD, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji prosimy przesyłać na Karcie zmiany kryteriów lokalnych

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian przesyłamy na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, Regulamin Rady LGD znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

 

Dokumenty do pobrania:

Proponowane przez Zarząd zmiany w w/w dokumentach zaznaczone kolorem żółtym.

POSIEDZENIE RADY LGD „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

W dniu 29 października 2018 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B odbyło się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Na spotkaniu Rada zajęła się oceną i wyborem do finansowania złożonymi w naborze  w okresie od 10.10.2018 do 25.10.2018 wnioskami. W naborze złożono jeden wniosek.

Rada złożony wniosek wybrała do finansowania.

Lista wniosków, uchwały:

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniach od 10 października 2018 do 25 października 2018 roku trwał nabór wniosków na działanie:

 • wzmocnienia kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z    grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.). Limit dostępnych środków: 50 000,00 zł.

Na przedsięwzięcie 1.5.1. wpłynął jeden wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy 50 000,00 zł.

Plik do pobrania:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Fundacja E-Prosperity jako operator projektu „W sieci bez barier” na terenie województwa lubelskiego zaprasza Państwa do składania wniosków na udzielenie grantów w wysokości do 150 000 PLN na realizację mikroprojektów w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Wnioski o grant przyjmowane będą w formie papierowej osobiście w siedzibie operatora projektu „ W sieci bez barier” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w terminie od 24.09.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

INFORMACJE , PROCEDURY ORAZ WNIOSKI O UDZIELENIE GRANTÓW znajdą Państwo na stronie internetowej www.wsiecibezbarier.pl oraz w materiałach promocyjnych, które dołączyliśmy do niniejszego zaproszenia.

DZIĘKI PROJEKTOWI UCZESTNICZĄCE W NIM GMINY:

 • Otrzymają szkolenia, dzięki którym mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
 • Otrzymają dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego;
 • Zyskają grono przeszkolonych trenerów i organizatorów szkoleń, którzy będą mogli kontynuować edukację cyfrową dla mieszkańców także po zakończeniu projektu;
 • Otrzymają wsparcie, dzięki któremu mieszkańcy – w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

                                                                                    Radosław Markusiewicz

Informacja o walnym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informuję, że w dniu 29 października 2018 roku o godzinie 14.00 zostaje zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Posiedzenie odbędzie się
siedzibie LGD w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady,
 2. Wybór członków komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 10.10.2018 – 25.10.2018, co do zgodności ich złożenia z terminem i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy,
 5. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w okresie 10.10.2018 – 25.10.2018,
 6. Dokonanie oceny zgodności operacji z Lokalna Strategią Rozwoju oraz podjęcie stosownej uchwały,
 7. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot wsparcia,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia,
 9. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę uchwał,
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 11. Zamknięcie obrad.

 

Materiały, dokumenty i złożone do oceny wnioski dostępne są do wglądu w biurze LGD w Lubartowie, ul. Lubelska 36B,  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.15 – 15.15.

Informuję również o obowiązkach Członków Rady wynikających z § 5 Regulaminu Rady LGD “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, zgodnie z którym:
“1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady.
4. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim
2) podróż służbową
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.”

 

Przypominamy także, iż zgodnie z Regulaminem Rady LGD za udział w posiedzeniu Rady przysługuje wynagrodzenie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przede wszystkim skuteczność przeprowadzonego naboru wniosków i efektywność realizacji wskaźników Strategii LGD, prosimy o bezwzględny udział w obradach.

 

Z wyrazami szacunku

 Mariusz W. Sienkiewicz

 Przewodniczący Rady LGD